Regulamin konkursu "Konkurs serwisu mobtech.interia.pl - wygraj tablet marki Omega"

I.        Postanowienia ogólne

 

1.       Konkurs "" Konkurs serwisu mobtech.interia.pl- wygraj tablet marki Omega" (dalej: "Konkurs"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300 (dalej: "Organizator").

Reklama

2.       Konkurs trwa od dnia 20 marca 2013 do 4 kwietnia 2013  do godziny 23:59.

3.       Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.       Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne
są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://mobtech.interia.pl/tablety/news-perfekcyjna-lekcja-z-tabletem-zamiast-podrecznika-konkurs-mo,nId,944239.

5.        Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem             (dalej: "Regulamin")  oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.       Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które prawidłowo wykonają zadanie Konkursowe określone w rozdziale III punkt 1 Regulaminu, a udzielona przez nich odpowiedzi na pytanie Konkursowe zostaną uznane za najciekawsze przez powołaną w tym celu  Komisję Konkursową.

 

II.      Uczestnicy Konkursu

 

1.       Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, spełniająca wymagania wskazane w pkt. 2 poniżej, z wyjątkiem pracowników                   oraz współpracowników Organizatora, Fundatora, członków Komisji Konkursowej oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2.       W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie,   posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się                z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie)                                               - Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału
w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 

III.    Zasady Konkursu

 

1.    Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien

a.       przesłać rozwiązanie zadania konkursowego o następującej treści:

"Wykorzystując tablety, aplikacje dostępne w sklepie Google oraz zasoby Internetu opisz przebieg jednej lekcji dla uczniów 4. klasy szkoły podstawowej (nauczyciel i każdy uczeń ma własny tablet).Symulacja powinna opisywać konkretne czynności/ćwiczenia, które klasa, na polecenie i pod opieką nauczyciela, będzie musiała wykonać na tablecie w ciągu lekcji. Im więcej ćwiczeń w ciągu jednej lekcji (45 min.), tym lepiej, ale największe znaczenie będzie miała wartość edukacyjna ćwiczeń, wykorzystane do tego aplikacje oraz zasoby online, np. mapy, filmy czy Dysk Google. Przedmioty do wyboru to: Język polski, Historia, Zajęcia techniczne, Zajęcia komputerowe, Angielski, Przyroda, Matematyka, Plastyka, Muzyka". Zadanie konkursowe prześlij na adres mailowy nt@firma.interia.pl

 

b.      zawrzeć w wiadomości e-mail swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy

 

2.       Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że poprzez wysłanie wiadomości mailowej zgodnie z pkt. 1 Zasad konkursu, akceptuje regulamin konkursu.

3.       Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 1 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

4.       Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych
i prawdziwych danych osobowych Uczestnika Konkursu.

5.       Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

IV. Postanowienia dodatkowe

 

1.       Osoba przystępująca do Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojej odpowiedzi, o której mowa w ust. 1 powyżej, na stronach portalu www.mobtech.interia.pl i  www.platinet.pl               

2.       Wysyłając odpowiedź w formie opisu (dalej:  "Odpowiedź na pytanie") i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik oświadcza równocześnie, że:

a.       udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Odpowiedzi                           na pytanie przez Organizatora i Fundatora nagród na następujących polach eksploatacji:

                                                         i.      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Odpowiedzi na pytanie, wprowadzania  do pamięci komputera,

                                                        ii.      wprowadzania Odpowiedzi na pytanie do własnych baz danych, bądź                w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

                                                      iii.      łączenie z innymi utworami lub podział na części,

                                                      iv.      wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

                                                       v.      w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi na pytanie w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Wpisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu                      i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych                                     oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

b.      udziela zgody na publikację Odpowiedzi na pytanie  na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.

3.       Wysyłając Odpowiedź na pytanie otwarte Konkursu, Uczestnik  Konkursu wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanej Odpowiedzi                       na pytanie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Odpowiedzi na pytanie na stronie Portalu i Fundatora nagrody, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Odpowiedzi na pytanie.

 

V. Rozwiązanie Konkursu

 

1.    Wyłonienie Zwycięzców Konkursu ("Zwycięzcy") nastąpi w siedzibie Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

2.       Wyłonienia Zwycięzców  dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a.       nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.      wyłonienie Zwycięzców Konkursu,

c.       stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d.      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3.       Powołana Komisja Konkursowa składająca się z pracowników  Organizatora, dokona wyboru 3 Zwycięzców spośród uczestników Konkursu, którzy zdaniem Komisji najlepiej wykonali zadanie Konkursowe określone w rozdziale III pkt 1 Regulaminu,

4.       Informacje o Zwycięzcach tj. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie konkursowej w przeciągu jednego dnia od daty wyłonienia Zwycięzców.

5.       O przyznaniu nagrody Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem  oraz telefonicznie, zgodnie z danymi, podanymi w mailu w ciągu 1 dnia od daty ich wyłonienia.

6.       Nagroda przepada na rzecz Organizatora w przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 31 lipca 2013] lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdziale III punkt 1, 2, 3 oraz rozdziale IV punkt 1, 2 i 3 Regulaminu lub dyskwalifikacji Zwycięzcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

VI. Nagrody

a.       Fundatorem nagród jest firma  Platinet S.A.. z siedzibą w Krakowie, ul. Christo Botewa 48, 30-798 Kraków, NIP: 679 28 44 218, Regon: 120039390 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000233360, Kapitał zakładowy 29 000 000 PLN

1.       Nagrodą w Konkursie jest

a.       Jeden egzemplarz tabletu Omega Tablet 9,7" MID9711 oraz dwa egzemplarze tabletu Omega Tablet 7" MID7108 IPS

b.      Twoja lekcja zostanie przeprowadzona przez nauczycieli i uczniów 4. klasy szkoły podstawowej jednej z krakowskich placówek publicznych.

2.       Nagrody zostaną przesłane ich laureatom przez INTERIA.PL Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu.

3.       Nagrody przesłana zostaną laureatom w terminie do 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

4.       Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw                              do przyznanych mu nagród na osoby trzecie.

5.       Każdy ze zwycięzców otrzyma jedną z wymienionych nagród. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie  na piśmie.

6.       Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora bądź Fundatora, jeżeli danych osobowych nie przekaże, lub przekazane przez niego dane okażą się błędne lub nieprawdziwe.

7.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 a. wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad  należy kierować do ich producentów.

b. przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika Konkursu danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora

 

 

VII. Dane osobowe

 

1.    Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.

2.       Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej  www.mobtech.interia.pl  ,w przypadku gdy zostaną zwycięzcą w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych Uczestników na stronie internetowej www.mobtech.interia.pl. 

3.       Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo                       to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków .

4.       Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu,          lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.

5.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków   tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i  wyłonienia Zwycięzców.

6.       Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją  Konkursu wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

 

VIII. Reklamacje

 

1.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu
z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

2.       Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie, w terminie do 7 dni  od dnia rozpatrzenia reklamacji, listu poleconego na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

3.       Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika,             jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 

IX.  Postanowienia końcowe

 

1.    Organizator, w porozumieniu z Komisją Konkursową, jest uprawniony                                   do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu w trakcie trwania Konkursu, jak również                  po jego zakończeniu, w przypadku uznania, iż wyczerpane zostały przesłanki uzasadniające dyskwalifikację. Dyskwalifikacji podlegają osoby:

a.  nie spełniające wymogów wskazanych w pkt II lub III Regulaminu,

b. które naruszają postanowienie ust. 4 pkt IX Regulaminu,

c.   których Odpowiedz na pytanie zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, karalne lub naruszające prawa osób trzecich, w tym Organizatora .

2.       Dyskwalifikacja Uczestnika Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu jest traktowany tak, jakby nie uczestniczył w Konkursie, w szczególności Odpowiedź na pytanie zdyskwalifikowanego Uczestnika Konkursu nie jest poddawane głosowaniu i ocenie Komisji Konkursowej, a w przypadku gdy dyskwalifikacja ma miejsce po wyłonieniu zwycięzców Konkursu,  Organizator jest uprawniony do żądania zwrotu na jego rzecz wydanej Nagrody, a zdyskwalifikowany Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zwrotu wydanej uprzednio na jego rzecz Nagrody - na wezwanie Organizatora, nie później niż w terminie 7 dni od daty wezwania.

3.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet,                                      za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi  na pytanie Konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

4.       Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

A.      stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

B.      niewykorzystywania uczestnictwa w konkursie  do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych
z prawem oraz dobrymi obyczajami.

5.       Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

6.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: omega
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama