REGULAMIN KONKURSU

"Diverse Night of the Jumps"

"Diverse Night of the Jumps"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Diverse Night of the Jumps", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą w Krakowie przy os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków zwaną dalej "INTERIA.PL" lub "Organizatorem". Fundatorem nagród jest Etos S.A, ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 20 listopada 2006 r. i trwa do dnia 23 listopada 2006 r. do godziny 14.00.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej portalu www.interia.pl, pod adresem http://facet.interia.pl/ekstremalne

Reklama

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL i Etos S.A.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

6. Zadaniem uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe i przesłanie jej w terminie do 23 listopada 2006 roku do godz. 14.00.

7. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. odpowiedzieć na pytanie konkursowe,

b. odpowiedź przesłać mailem na adres facet@firma.interia.pl

c. w mailu zamieścić swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu

d. w mailu zamieścić klauzulę, iż uczestnik "zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia"

e. w mailu zamieścić klauzulę, iż uczestnik "wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem wykonania zobowiązań wynikających z konkursu"

8. Każdy uczestnik może przesłać tylko jednego maila z odpowiedzią na pytania konkursowe.

9. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie prawidłowych danych osobowych.

10. Brak akceptacji dla regulaminu Konkursu, niespełnienie warunków określonych w pkt. 4,5, 7, 8, 9, powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

11. Zwycięzcami Konkursu zostanie 15 (piętnaście) osób, których odpowiedzi na pytanie opisowe najbardziej spodobają się komisji.

III. Rozwiązanie Konkursu

12. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 23 listopada 2006 roku około godziny 18.

13. Opublikowanie nazwisk zwycięzców Konkursu nastąpi 23 listopada 2006 roku, do godziny 19

14. O wygranej zwycięzcy zostaną powiadomieni na adres e-mail podany w zgłoszeniu konkursowym.

IV. Nagrody

15. Nagrodami w Konkursie jest 15 (piętnaście) podwójnych zaproszeń na pierwszy dzień (tj. 24 listopada) imprezy Diverse Night of the Jumps, która odbędzie się w Hali Spodek w Katowicach w dniach 24 i 25 listopada 2006 r.

16. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

17. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

18. Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie.

19. Zwycięzcy mają prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

20. Nagrody będą do odebrania w kasie stadionu, w dniu imprezy, za okazaniem dowodu tożsamości.

V. Postanowienia końcowe

21. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na stronach w portalu www.interia.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, jeżeli zostanie on zwycięzcą Konkursu.

22. Biorąc udział w Konkursie uczestnik oświadcza, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać w celu realizacji Konkursu.

23. Biorąc udział w Konkursie i akceptując regulamin uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, przesyłanej przez Organizatora, na podany przez uczestników, przy rejestracji do Konkursu adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

24. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres INTERIA.PL os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.

25. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

26. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy nagrody, powinna być kierowana na adres Kraków, os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.

27. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

28. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

29. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

30. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: konkursy | konkurs | reklamacja | organizator | regulamin | nagrody | uczestnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy