Regulamin

  REGULAMIN KONKURSU

"Przetestuj maszynkę Philips Series 9000"

I.          Postanowienia ogólne

1.      Konkurs "Przetestuj maszynkę Philips Series 9000" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2.      Fundatorem nagród jest PHILIPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195 B, nr NIP: 526-021-09-55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037385 wysokość kapitału zakładowego 68 497 880 zł PLN, (zwaną dalej "Fundatorem").

3.      Fundatorem nagrody dodatkowej, o której mowa w punkcie 34 b, jest Organizator.

4.      Konkurs rozpoczyna się dnia 13 kwietnia 2015 r. i trwa do dnia 17 maja 2015 r. do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że rejestracja w Konkursie w celu wykonywania zadań konkursowych, o których jest mowa poniżej, możliwe będzie jedynie do dnia 26 kwietnia 2015 r. do godziny 23:59:59 włącznie.

5.      Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://nt.interia.pl/artykuly-sponsorowane/news-konkurs-przetestuj-maszynke-philips-series-9000,nId,1705830(zwanej dalej "Stroną Konkursową").

6.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.    Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

8.      Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 5 (słownie: pięciu) potencjalnych  użytkowników Uczestników, którzy chcieliby wziąć udział w testowaniu strzyżarki Philips HC9450/15 (zwanym dalej "Testem").

9.    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich;

b)      jest osobą pełnoletnią tj. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

10.  Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 

II. Zasady I etapu Konkursu

11.  Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej:

a.              I etap w dniach 13 kwietnia  2015 roku do  26 kwietnia 2015 roku polegający na wyłonieniu 5 testerów ("Testerzy") na podstawie odpowiedzi Uczestników

b.              II etap w dniach 4 maja 2015 roku - 17 maja2015 roku  Testerzy wyłonieni w I etapie Konkursu testują produkt wskazany w rozdziale I ust. 8.

12.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

13.  Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (dalej ,,Komisja Konkursowa") powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników.

14.  Zadaniem Uczestników I etapu Konkursu jest:

o    wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://nt.interia.pl/artykuly-sponsorowane/news-konkurs-przetestuj-maszynke-philips-series-9000-z-panelem-do,nId,1705830  w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

o    wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytania:

§  1.        Do czego służy panel dotykowy Digital Swipe i dlaczego to właśnie TY chcesz przetestować maszynkę Philips Series 9000

o    przesłać do Organizatora odpowiedzi (zwane są dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej;

o    wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie;

o    wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska, miejscowości  zamieszkania oraz przesłanej opinii  w razie wyłonienia Uczestnika jako jednego z 5 Testerów produktu;

o    wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu testu lub nagrody.

15.  Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań wskazanych w ust. 14 jest traktowane jak brak zgłoszenia udziału  w Konkursie.

16.  Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym przez Fundatora w celach marketingowych oraz handlowych.

17.  Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wyłoni wyboru 5 (słownie: pięciu) Testerów, którzy wezmą udział w Teście.

18.  Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie kierować się poziomem merytorycznym i językowym oraz pomysłowością Materiału nadesłanego przez Uczestników.

19.  Wyłonieni Testerzy otrzymają powiadomienie na, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, adres e-mail o zaproszeniu do Testu. Testerzy o wyłonieniu do udziału w Teście zostaną poinformowani  w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia.

20.  Strzyżarki  do testów dostarcza Fundator.

21.  Organizator roześle strzyżarki Philips do Testerów pocztą lub pocztą kurierską do dnia 4 maja 2015 r.III. Zasady II etapu Konkursu:

22.  II etap Konkursu trwa od dnia 4 maja 2015 roku do dnia 17 maja 2015 roku do godziny 23:59.

23.  Tester do dnia 17 maja 2015 roku po otrzymaniu i korzystaniu z przesłanej strzyżarki swoją opinię o produkcie na adres e-mail testujzphilips@firma.interia.pl   gdzie w tytule wiadomości wpisuje: [swoje imię i nazwisko, Test Strzyżarki]

24.  Tester może przesłać nieograniczoną ilość materiału, z tym zastrzeżeniem, że otrzyma tylko jedną nagrodę.

25.  Tester ma obowiązek przesłać opinię na temat Testu do dnia 17 maja 2015 roku.

26.  W przypadku, gdy Tester nie wykona zobowiązań określonych w ust. 23 oraz nie spełni postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru na jego miejsce kolejnego Testera, zgodnie z Regulaminem. Jest to równoznaczne z rezygnacją Testera z dalszego udziału w Konkursie. Wykluczony Tester zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu otrzymanego do testowania produktu. Zwrotu produktu należy dokonać na adres Organizatora.IV. Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

27.  Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

a.      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Materiału przez Organizatora i Fundatora następujących polach eksploatacji:

                                      i.      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

                                    ii.      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

                                  iii.      łączenie z innymi utworami lub podział na części,

                                   iv.      wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

                                     v.      w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

b.      udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą jego imię,  i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania..

28.  Wysyłając Materiał, Tester jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do jego opublikowania na stronach internetowych Organizatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.

29.  Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwrotu od Uczestnika udostępnionego do testowania strzyżarki, w każdym czasie w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

30.  Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy jego publikacji w przypadku, gdy uzna, że treść Materiału narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

 

 

V. Rozwiązanie Konkursu

31.  Testerzy, wskazani w ust. 17 Regulaminu, zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

32.  Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;

b)      wyłonienie Testerów;

c)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

33.  Tester, który spełni wszystkie postanowienia Regulaminu, w tym prześle opinię na temat Testu, o której mowa w ust. 23  do dnia 17 maja 2015 roku, po  uprzedniej weryfikacji przez Komisję, staje się jednocześnie Zwycięzcą Konkursu.

34.  Informacje o osobach Testerów tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia.

35.  O przyznaniu nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia jej wyłonienia, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, nagroda przepada na rzecz Fundatora.

 

VI. Nagrody

36.  Nagrodami w Konkursie są dla każdego Testera spełniającego wszystkie warunki wskazane w Regulaminie -jedna z  5(słownie: pięciu ) strzyżarek Philips HC9450/15 - o wartości 359  zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć  złotych),

37.  Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

38.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

39.  Do testów zostanie przez Fundatora przekazanych 5 strzyżarek Philips HC9450/15 Fundator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów udostępnionej Uczestnikowi Konkursu,  strzyżarki  w przypadku braku przesłania Materiału do dnia 26 kwietnia 2015 roku  i naruszenie przez Testera  warunków Regulaminu.

40.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

41.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

42.  Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.VII. Postanowienia końcowe

43.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator oraz Fundator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 28 i w celach archiwalnych, a także w innych celach, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to wyraźną zgodę.

44.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

45.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

46.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora lub Fundatora w zakresie wskazanym w ust. 42 powyżej.

47.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

48.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

49.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

50.  Reklamacje, które wpłynęły po terminie 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców nie będą rozpatrywane.

51.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora: GRUPA INTERIA sp. z o. o. sp. K. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

52.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

53.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora..

 

 

 

materiały promocyjne