Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU "Wygraj Asus Zenfone 5"

I. Postanowienia ogólne

1.       Konkurs "Wygraj Asus Zenfone 5", (zwany dalej "Konkursem") organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  - 0000416593, NIP - 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2.       Fundatorem nagród jest TR Invest Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pieszycka 5 B, 50- 357  Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS - 0000405170, NIP - 899-273-18-56 o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy) zł, (zwaną dalej "Fundatorem").

3.       Konkurs rozpoczyna się dnia 04 grudnia 2014 roku i trwa do dnia 17 grudnia 2014 roku do godziny 23:59:59.

4.       Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem http://nt.interia.pl/raport-prezentownik/news-wygraj-asus-zenfone-5,nId,1567811 (zwana dalej ,,Stroną Konkursową").

5.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.       Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. Uczestnicy Konkursu

1.       Uczestnikiem Konkursu (dalej ,,Uczestnik") może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora lub Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2.       W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

3.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się                              z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4.       Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na wskazanych w nim zasadach oraz akceptują niniejszy Regulamin.

 

III. Zasady Konkursu

5.       Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a.      wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Dane te są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

    1. wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte:  ,,Jaki jest najlepszy prezent jaki można sprawić bliskiej osobie? Uzasadnij odpowiedź."
    2. przesłać odpowiedź (zwaną  dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej;
    3. wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu testu lub nagrody; wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu.

6.       Przesyłając Materiał do Konkursu  i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a)      posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału,

b)      wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału przez Fundatora w materiałach prasowych, w tym promocyjnych,

c)      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez INTERIA.PL na następujących polach eksploatacji:

·         zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

·         wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

·         w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

·         tworzenie dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych.

7.     Wysyłając Materiał na Konkurs, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.  

8.       INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Materiału oraz odmowy jego umieszczenia na Stronach Konkursowych w przypadku, gdy uzna, że treść jest niezgodna z tematyką Konkursu, narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne. W szczególności INTERIA.PL będzie usuwała Materiały o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.

9.      Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, tj. umieścić nieograniczoną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

10.    Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

 

IV. Rozwiązanie Konkursu

11.     Wyłonienie zwycięzców (dalej ,,Zwycięzcy") nagród nastąpi do 22 grudnia 2014 r.

12.    Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora (dalej ,,Komisja"). Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

 

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie utracenia przez Uczestnika prawa do nagrody w przypadku naruszenia zasad Regulaminu,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 

13.    Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których przesłany Materiał Komisja oceni jako najciekawszy.

14.    Komisja dokona wyboru 3 (słownie: trzech) laureatów nagród, o których mowa w ust. 19 niniejszego Regulaminu.

15.    Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności kreatywnością, sposobem ujęcia tematu oraz poziomem merytorycznym i językowym nadesłanych Materiałów.

16.    Informacje o osobach  Zwycięzców tj. imię nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty  wyłonienia Zwycięzcy. 

17.    O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

18.    W przypadku:

a.        nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, lub

b.       stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzcę Konkursu postanowień Regulaminu,

Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

 

V. Nagrody

19.    Nagrodami w Konkursie są 3 (słownie: trzy) smartfony marki ASUS Zenfone o wartości 699 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Każdy ze Zwycięzców może otrzymać tylko jeden smartfon.

20.    Organizator roześle Nagrody  pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podany w formularzu konkursowym, w terminie 14 dni od daty publikacji listy Zwycięzców na Stronie Konkursowej. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

21.    Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

22.    Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do niej na osoby trzecie.

23.    Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

1.      Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody. W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 13 roku życia, odbiór nagrody potwierdza rodzic Zwycięzcy lub opiekun prawny.

24.    Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

25.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL.

26.    Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

27.    Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

28.    Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

29.    INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

30.    Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników (poza Laureatami), którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

31.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

32.    Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

33.    Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

34.    Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

35.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

36.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec(siła wyższa).

37.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

38.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

materiały promocyjne