Reklama

Rekompensaty dla abonentów nc+

Spółka ITI Neovision, operator platformy nc+, uzgodniła z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), że obecni i byli abonenci nc+, którzy od początku stycznia 2015 do końca stycznia 2016 roku w wyniku zawieszenia świadczenia usług byli zmuszeni do ponoszenia wyższej opłaty abonamentowej (bez promocji), są uprawieni do uzyskania rekompensaty finansowej.

Komunikat dla byłych Abonentów ITI Neovision S.A. będących konsumentami, tj. których Umowa nie była związana z działalnością gospodarczą:

"ITI Neovision S.A. (dalej: Spółka) informuje o uzgodnionych z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działaniach podjętych przez Spółkę w konsekwencji stosowania podwyższonej stawki opłaty abonamentowej wskutek praktyki zawieszenia świadczenia usług.

Abonenci Spółki będący konsumentami, których Umowa nie była związana z działalnością gospodarczą, a którzy w okresie od początku stycznia 2015 r. do końca stycznia 2016 r. w wyniku zawieszenia świadczenia usług zmuszeni byli do dokonywania opłaty abonamentowej w wyższej kwocie z powodu nieprzedłużenia okresu promocji przy jednoczesnym przedłużeniu okresu oznaczonego umowy o okres zawieszenia, są uprawnieni do uzyskania rekompensaty w wysokości różnicy pomiędzy podwyższoną opłatą, a kwotą wynikającą z warunków promocji, z której skorzystali.

Byłym Abonentom opisanym powyżej, którzy posiadają zadłużenie wynikające z Umowy, w stosunku do których prowadzone są aktualnie działania windykacyjne, Spółka skoryguje automatycznie wysokość zadłużenia o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą abonamentową podwyższoną wskutek wyżej opisanej praktyki, a kwotą, którą Abonent uiszczałby gdyby Spółka jej nie zastosowała. Spółka poinformuje Abonentów o dokonanej korekcie.

Jeśli kwota rekompensaty przewyższa kwotę zadłużenia, Abonenci dodatkowo będą uprawnieni do uzyskania części rekompensaty przewyższającej zadłużenie, zgodnie z trybem opisanym poniżej.

Pozostali byli Abonenci uprawnieni do rekompensaty, będący konsumentami, w celu jej otrzymania powinni skontaktować się ze Spółką poprzez formularz zamieszczony pod adresem: https://ncplus.pl/rekompensatyformularz lub telefonicznie pod numerem (22) 310 45 69* do dnia 30 lipca 2016 r. podając numer konta, na który powinna zostać zwrócona należna rekompensata. Po otrzymaniu poprawnego zgłoszenia, konsumentowi uprawnionemu do otrzymania rekompensaty jej kwota zostanie przekazana na wskazany przez niego rachunek bankowy.
*Koszt połączenia wg stawek operatora".

Reklama

Powyższa treści komunikatu została opublikowana 30 marca 2016 roku w "Gazecie Wyborczej".


Instrukcja opisująca warunki uzyskania rekompensat

Warunki otrzymania rekompensaty dla obecnych abonentów ITI Neovision S.A.

Rekompensata przysługuje Abonentowi, którego Umowa nie jest związana z działalnością gospodarczą, a który w okresie od początku stycznia 2015 r. do końca stycznia 2016 r. doświadczył praktyki stosowania podwyższonej stawki opłaty abonamentowej wskutek zawieszenia świadczenia usług w sytuacji, gdy zawieszenie świadczenia usług spowodowało automatyczne przedłużenie okresu oznaczonego umowy o czas, na jaki świadczenie usługi zostało zawieszone, z jednoczesnym brakiem zawieszenia okresu promocji.

Kwota rekompensaty będzie stanowić różnicę pomiędzy opłatą abonamentową podwyższoną na skutek opisanej praktyki, a kwotą którą Abonent uiszczałby gdyby praktyka ta nie została zastosowana. Będzie ona przyznana w postaci wybranych przez Abonenta produktów spośród zaproponowanych przez ITI Neovision S.A., których wartość jest równa wysokości należnej rekompensaty.

Abonent, który jest zainteresowany otrzymaniem rekompensaty proszony jest o złożenie wniosku poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego umieszczonego pod adresemhttps://ncplus.pl/rekompensatyformularz lub kontakt telefoniczny pod numerem 22 310 45 69.

Dane wymagane do złożenia prawidłowego wniosku, to numer PESEL oraz nazwisko Abonenta uprawnionego do otrzymania rekompensaty. Numer Abonenta i kontraktu jest informacją dodatkową, która może ułatwić identyfikację. Niezbędne jest pozostawienie aktualnych danych kontaktowych, które umożliwią kontakt w celu omówienia szczegółów przyznania rekompensaty lub w przypadku konieczności wyjaśnienia ewentualnych trudności z weryfikacją wniosku.

Poprawnie złożony i zaakceptowany wniosek, jest podstawą do otrzymania rekompensaty. Na jego podstawie, konsultant ITI Neovision S.A. skontaktuje się z wnioskodawcą pod wskazany we wniosku numer telefonu lub adres e-mail, w celu ustalenia szczegółów przyznania rekompensaty.

Wnioski o przyznanie rekompensaty dla obecnych Abonentów można składać do 10.06.2016 r.

Warunki otrzymania rekompensaty dla byłych abonentów ITI Neovision S.A.

Rekompensata przysługuje byłemu Abonentowi, którego Umowa nie była związana z działalnością gospodarczą, a który w okresie od początku stycznia 2015 r. do końca stycznia 2016 r. doświadczył praktyki stosowania podwyższonej stawki opłaty abonamentowej wskutek zawieszenia świadczenia usług w sytuacji, gdy zawieszenie świadczenia usług spowodowało automatyczne przedłużenie okresu oznaczonego umowy o czas, na jaki świadczenie usługi zostało zawieszone, z jednoczesnym brakiem zawieszenia okresu promocji.

Kwota rekompensaty będzie stanowić różnicę pomiędzy opłatą abonamentową podwyższoną na skutek opisanej praktyki, a kwotą którą były Abonent uiszczałby gdyby praktyka ta nie została zastosowana.

Byłemu Abonentowi spełniającemu warunki określone w punkcie 1, wobec którego prowadzone są aktualnie działania windykacyjne, ITI Neovision skoryguje saldo zadłużenia o kwotę rekompensaty. Korekta zostanie wykonana automatycznie, bez konieczności zgłaszania się Abonenta. O wykonanej korekcie Abonent zostanie poinformowany listownie. Korespondencja będzie zawierała wysokość należnej rekompensaty oraz sposób jej rozliczenia.

Jeżeli kwota rekompensaty będzie mniejsza niż kwota zadłużenia, były Abonent zostanie poproszony o wpłatę zaległości pozostałych po dokonaniu korekty.

Jeżeli kwota rekompensaty przewyższa kwotę zadłużenia, ITI Neovision umożliwi uzyskanie zwrotu kwoty nadwyżki w trybie opisanym w punkcie 7.

Byłemu Abonentowi spełniającemu warunki określone w punkcie 1, wobec którego obecnie nie są prowadzone działania windykacyjne, ITI Neovsion umożliwi uzyskanie zwrotu kwoty rekompensaty w trybie opisanym w punkcie 7.

W celu otrzymania zwrotu kwoty należnej rekompensaty, były Abonent jest proszony o złożenie wniosku z podaniem danych weryfikacyjnych oraz numeru rachunku bankowego poprzez wypełnienie Formularza umieszczonego pod adresem https://ncplus.pl/rekompensatyformularz lub kontakt telefoniczny pod numerem 22 310 45 69.

Zwrot należnej rekompensaty nastąpi na podstawie wniosku, o którym mowa w punkcie 7, w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

Dane wymagane do złożenia prawidłowego wniosku, to numer PESEL oraz nazwisko byłego Abonenta uprawnionego do otrzymania rekompensaty. Numer Abonenta i kontraktu jest informacją dodatkową, która może ułatwić identyfikację.

Niezbędne jest pozostawienie aktualnych danych kontaktowych, które umożliwią kontakt w przypadku konieczności wyjaśnienia ewentualnych trudności z weryfikacją wniosku.

Wnioski o zwrot rekompensaty dla byłych Abonentów można składać do 30.07.2016 r.


Jeżeli nie masz pewności, czy jesteś uprawnionym do otrzymania wyżej opisanej rekompensaty, spółka ITI Neovision prosi o wypełnienie formularza umieszczonego pod adresem https://ncplus.pl/rekompensatyformularz lub kontakt telefoniczny pod numerem 22 310 45 69.

Przypomnijmy, że w styczniu 2015 roku UOKiK nałożył na sieć Vectra karę w wysokości 490 tys. zł  za stosowanie automatyczne przedłużanie umów zawartych z konsumentami na czas określony, który wynosił 6 miesięcy.  


Jerzy Kruczek

Źródło informacji

SatKurier

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje