Reklama

UKE: 350 tys. zł kary dla sieci Vectra

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z serią skarg konsumenckich i naruszeniem kilkunastu obowiązków informacyjnych w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych nałożył na Vectra S.A. karę pieniężną w wysokości 350 000 złotych.

Decyzja prezesa UKE o nałożeniu kary została wydana w związku z wynikami uprzednio przeprowadzonej kontroli w spółce. W trakcie postępowania prezes UKE przeanalizował obszerny materiał dowodowy zawierający kopie umów i aneksów do umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawartych z użytkownikami, a także dokumentację prowadzonych przez spółkę postępowań reklamacyjnych.

Przeprowadzona przez Urząd analiza tej dokumentacji wykazała liczne naruszenia przepisów Prawa telekomunikacyjnego oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291, zwanego dalej "Rozporządzeniem") w zakresie wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych. Kontrola obejmowała analizę zapisów umów i aneksów. Nieprawidłowości stwierdzono w większości umów poddanych sprawdzeniu.

Analiza materiału dowodowego zebranego przez Urząd w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary, jednoznacznie wykazała, iż Vectra S.A. nie dopełniła obowiązków w zakresie kilkunastu kategorii spraw, naruszając:
- obowiązek określania w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych, rodzaju świadczonych usług,
- obowiązek określania w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zakresu obsługi serwisowej,
- obowiązek określania w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych:

Reklama

- zakresu świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową,

- danych dotyczących jakości usług, zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

- wysokości odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji,

- sposobu uzyskania informacji o kosztach usług serwisowych,

- obowiązek określania w umowach o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej numeru przydzielonego abonentowi obowiązek zawierania, w pisemnych potwierdzeniach faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy, informacji o zakresie i terminie wprowadzenia zmian, obowiązek publikowania aktualnych informacji o jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
- obowiązek pisemnego potwierdzenia przyjęcia reklamacji w terminie, przez przekroczenie przez Spółkę tego terminu o 22 dni i o 16 dni obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie, przez przekroczenie przez Spółkę tego terminu o 6 dni i o 55 dni obowiązek określenia w pisemnej odpowiedzi na reklamację wysokości kwoty zwrotu innej należności,
- obowiązek zawarcia w pisemnej odpowiedzi na reklamację pouczenia o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 Prawa telekomunikacyjnego),
- obowiązek zawarcia w odpowiedzi na reklamację uzasadnienia faktycznego w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części - wskutek tego, że uzasadnienie faktyczne nie dotyczyło przedmiotu.

Ustalając wysokość kary prezes UKE wziął pod uwagę dotychczasową działalność Vectra S.A., zakres naruszenia prawa oraz możliwości finansowe ukaranego podmiotu. Prezes UKE uznał, iż kara w ustalonej wysokości jest zasadna, adekwatna do stwierdzonych naruszeń oraz wypełnia podstawowe funkcje: represyjne, prewencyjne i dyscyplinujące.

Źródło informacji

SatKurier
Dowiedz się więcej na temat: Vectra | telewizja kablowa | UKE

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy