Era ukarana za regulamin!

Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył na Polską Telefonię Cyfrową, operatora sieci Era i Heyah, 2 miliony złotych kary, za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do abonentów sieci przy dokonanej zmianie regulaminu.

Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nałożyła karę pieniężną w wysokości 2 mln zł na Polską Telefonię Cyfrową za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych.

Przypomnijmy, że przy zmianie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, która została dokonana w marcu 2007 roku, abonenci nie zostali poinformowani o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian. Taki obowiązek na operatora nakłada prawo telekomunikacyjne.

Urząd w uzasadnieniu do decyzji stwierdził, iż PTC jako dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, dokonała zmiany treści regulaminu, a dając znać o tym fakcie abonentom, nie poinformowała ich zgodnie z obowiązkiem o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa PTC nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Wobec powyższego PTC nie dopełniła obowiązku informacyjnego w stosunku do użytkowników końcowych i podlega karze pieniężnej.

Reklama

UKE tym samym nie przychylił się do utrzymywanego przez PTC stanowiska, iż do przedmiotowego "uzupełnienia" regulaminu nie ma zastosowania obowiązek informacyjny, a dla PTC byłoby rażąco krzywdzące stworzenie abonentom możliwości zrywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Zgromadzony materiał dowodowy (m.in. protokoły kontroli przeprowadzonych w PTC i wydane zalecenia pokontrolne), potwierdził fakt naruszenia przez PTC obowiązku informacyjnego.

Przy ustalaniu wysokości nakładanej kary UKE wziął pod uwagę: dotychczasową działalność PTC (tj. fakt jednokrotnego już karania spółki) oraz zakres naruszenia, a w tym m.in. fakt, iż konsekwencją naruszenia obowiązku informacyjnego jest pogorszenie sytuacji prawnej abonentów, polegające na nieuznaniu przez PTC prawa abonentów do wyrażenia akceptacji lub jej odmowy w przypadku, gdy druga strona umowy, czyli PTC zmienia treść regulaminu.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: kara | naruszenia | regulamin | T-Mobile | UKE

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama