Reklama

Wyniki konkursu: Przetrwam wszystko

Fascynuje cię survival? Chciałbyś wiedzieć wszystko na temat przetrwania w ekstremalnych warunkach? Możemy cię wyposażyć w niezbędną literaturę. Weź udział w konkursie i wygraj książki specjalistów ds. szkoły życia.

Mamy dla was 10 zestawów książek: "Outdoor: pasja i przygoda. Naprawdę duża dawka adrenaliny" oraz "Misja przetrwanie: Piaski Skorpiona" autorstwa Beara Gryllsa, "Przetrwać wszystko" Lesa Strouda oraz na dodatek: "Mój sport, moje życie" Krzysztofa Wyrzykowskiego (to do poczytania w namiocie, albo szałasie - na rozluźnienie).

Aby zdobyć jedną z nagród należało odpowiedzieć na pytanie "Dlaczego chciałbyś wziąć udział w wyprawie survivalowej?".

Na wasze odpowiedzi czekaliśmy do 11 listopada 2012 r. I do tego czasu otrzymaliśmy ponad 300 odpowiedzi. W większości bardzo długie i rozbudowane. Jakimś cudem udało nam się dziś skończyć czytać wszystkie maile i wybrać odpowiedzi, które naszym zdaniem najbardziej zasługiwały na uwagę.

Reklama

Oto szczęśliwa 10 zwycięzców:

Maciej Dobek

Piotr Wołek

Radosław Śledziowski

Sebastian Kusy

Beata Kałużny

Stanisław Lubieniecki

Michał Łukaszewski  

Jan Kamiński

Michał Trzaskawka

Przemysław Daruk

REGULAMIN KONKURSU “Survival"I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Survival" (dalej "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o., Sp. k.  z siedzibą w Krakowie pod adresem os. Teatralne 9a  31-946 Kraków (dalej: "Organizator").
2. Konkurs trwa od dnia 26 października 2012 roku do 11 listopada 2012 roku do godziny 23:59:59.
3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.facet.interia.pl.
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.interia.pl.
Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

II. Uczestnicy Konkursu
5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
7. Wysyłając e-mail z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
8. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.facet.interia.pl.

III. Zasady Konkursu
9. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie przesłanie odpowiedzi na pytanie:
Dlaczego chciałbyś wziąć udział w wyprawie survivalowej?
 (dalej: Materiał). Jeden Uczestnik może nadesłać tylko jeden Materiał.
10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. stworzenie i przesłanie na adres mailowy: facet@firma.interia.pl odpowiedzi na pytania konkursowe, wskazane w ust. 1 powyżej (dalej: Materiał).
b. wpisanie w temacie wiadomości hasła: "Survival"
b. wskazanie danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu  oraz numeru telefonu.
11. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 2. powoduje automatyczną  dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.
12. Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu.
b. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,
ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
13. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
14. Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.
15. Organizator zastrzega także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

IV. Wybór Zwycięzców
16. Wybór zwycięzcy Konkursu nastąpi dnia 16 listopada 2012 roku do godziny 23:59:59.
17. Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, która spośród nadesłanych Materiałów wybierze 10 (dziesięć) najlepszych. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziom nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny.  
18. Osoby zwycięzców (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) zostaną opublikowane  na stronach serwisu facet.interia.pl w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty wyboru zwycięzców.

V. Nagrody
19. Nagrodami dla autorów 10 Materiałów, które zostaną uznane za najciekawsze przed Komisję Konkursową, są zestawy 4 książek w składzie:
a) "Outdoor: pasja i przygoda. Naprawdę duża dawka adrenaliny"
b) "Misja przetrwanie: Piaski Skorpiona"
c) "Przetrwać wszystko"
d) "Mój sport, moje życie"
20. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany przez Uczestnika. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.
21. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
22. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody. Wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do Fundatora.

VI. Dane osobowe
24. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
25. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.  
26. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.facet.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 3 dni od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.
27. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
28. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje
30. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.
31. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
32. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe
33. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych
34. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.
35. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
36. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy