Internet i telefony - ile płacimy za te usługi?

UKE przeprowadziło badania ankietowe dotyczące korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz analizę preferencji konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014. Badaniu poddane zostały trzy główne segmenty rynku: dostęp do internetu, telefonia ruchoma i telefonia stacjonarna.

Analiza obejmowała trzy grupy użytkowników: klientów indywidualnych (w tym grupę klientów powyżej 50 roku życia) i klientów instytucjonalnych. W ramach badań respondenci wyrazili swoje opinie na temat rynku telekomunikacyjnego i jego funkcjonowania, jakości usług, jak również określili, z których usług korzystają najczęściej. Magdalena Gaj, Prezes UKE zaznacza: "Wyniki badania konsumenckiego potwierdziły informacje, które sukcesywnie dochodziły z rynku, m.in. znaczny wzrost popularności smartfonów i telefonii mobilnej. Można więc wysnuć wniosek, że polscy konsumenci są coraz bardziej aktywnymi, mobilnymi i nowoczesnymi członkami e-społeczeństwa, do którego dołącza coraz młodsza grupa użytkowników".
 
Badaniu poddane zostały trzy główne segmenty rynku: dostęp do internetu (zarówno stacjonarny jak i mobilny), telefonia ruchoma i telefonia stacjonarna. Ponadto w badaniu klientów indywidualnych i instytucjonalnych zostały zebrane opinie dotyczące znajomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej i jego funkcjonowania oraz zmian na rynku telekomunikacyjnym. 

Reklama

Analiza preferencji konsumentów została dokonana na podstawie raportów z badań klientów indywidualnych wykonanych w latach 2011-2014. W każdym z analizowanych lat badanie obejmowało reprezentatywną grupę ok. 1600 osób w wieku 15 lat i więcej i odbywało się metodą wywiadu bezpośredniego. 

Najważniejsze wnioski z badań ankietowych w 2014 r.:

Klienci indywidualni
 
- Najbardziej popularną usługą wśród klientów indywidualnych jest nadal telefonia ruchoma. 88 proc. respondentów wskazało na korzystanie z tej usługi w 2014 r. Zdecydowanie najrzadziej respondenci korzystali z telefonii stacjonarnej. Jedynie 23 proc. osób wskazało na posiadanie takiej usługi.

- Ponad połowa badanych miała dostęp do - nternetu (58 proc.).

- Deklarowane koszty ponoszone za każdą z usług nieznacznie się różnią, jednak nie przekraczają granicy 58 zł. Średnia opłata za internet stacjonarny i mobilny w 2014 r. wyniosła 53 zł. Użytkownicy telefonów komórkowych ponosili koszty od 35 zł (na kartę) do 58 zł (abonament). Miesięczne wydatki na telefon stacjonarny wynosiły średnio 51 zł.

- Z usług wiązanych korzystało w 2014 r. 16 proc. respondentów. 76 proc. z nich miało zakupiony pakiet dwóch usług, a 21 proc. – trzech. Jedynie 1 proc. badanych posiadało połączenie czterech lub więcej usług. Najczęściej występującym pakietem usług telekomunikacyjnych było połączenie telewizji z internetem stacjonarnym.

- Wśród pozytywnych zmian na rynku telekomunikacyjnym klienci indywidualni w 2014 r. wymieniali najczęściej obniżki cen (25 proc.) i rozwój nowych technologii (25 proc.). Trzecią pod względem popularności odpowiedzią była opcja „wzrost ilości ofert jakie klienci mogą wybrać, szerszy/lepszy zakres tych ofert” (19 proc.).

- Od 2012 r. zwiększa się grono osób, które nie dostrzegają na rynku żadnych negatywnych zjawisk. W 2014 r. ponad połowa respondentów uznała, że nie widzi niekorzystnych procesów i wydarzeń w dziedzinie telekomunikacji. 20 proc. respondentów wskazało jako negatywne zjawisko na rynku wysokie ceny a jedynie 11 proc. na małą konkurencję. Niezrozumiałość i skomplikowanie procedur wskazał blisko co dziesiąty badany.  Klienci indywidualni powyżej 50 roku życia

- W 2014 r. z usługi telefonii ruchomej korzystało 89 proc. klientów indywidualnych powyżej 50 roku życia. Blisko połowa (48 proc.) respondentów wskazała również, że posiada dostęp do internetu. Najrzadziej wykorzystywaną usługą w tej grupie wiekowej w badanym okresie był telefon stacjonarny. Penetracja tą usługą była jednak wyższa niż w populacji ogólnej i wyniosła 40 proc.   

- Większość badanych korzystało w 2014 r. z telefonii stacjonarnej z przyzwyczajenia (48 proc.). Duża grupa osób (37 proc.) w wieku ponad 50 lat posiadała tę usługę, gdyż znajomi i rodzina znają ich numer stacjonarny. 39 proc. użytkowników telefonów w stałej lokalizacji nie zrezygnowałoby z takiego telefonu na rzecz telefonii ruchomej. 

- 52 proc. badanych nie korzystało z komputera. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wymieniali oni głównie brak umiejętności obsługi (58 proc.) oraz brak potrzeby korzystania (51 proc.). Podobne powody wskazywali respondenci w przypadku niekorzystania z internetu. 30 proc. badanych uznało, że nie posiada odpowiednich umiejętności, a 26 proc., że Internet nie jest im potrzebny.  
 
Klienci instytucjonalni

- Podobnie jak klienci indywidualni, klienci instytucjonalni korzystają najczęściej z telefonii ruchomej. W 2014 r. 89 proc. firm poddanych badaniu wskazało na posiadanie tej usługi. Również internet cieszył się dużą popularnością wśród instytucji. 80 proc. z nich deklarowało korzystanie z takiej usługi. Ponad 50 proc. firm posiadało także telefon stacjonarny.

- Opłaty za korzystanie z usług wahały się w zależności od wielkości firmy (zatrudnienia). Za internet stacjonarny firmy musiały w 2014 r. zapłacić od 85 zł (1-9 pracowników) do 216  zł (50 i więcej pracowników). Usługa telefonii stacjonarnej wiązała się z jeszcze wyższymi kosztami. Najmniejsze przedsiębiorstwa ponosiły wydatki na poziomie 150 zł, a największe 916 zł.  Najwyższe koszty generowała jednak telefonia ruchoma. Opłaty za tę usługę wahały się od 187 zł (przedsiębiorstwa zatrudniające 1-9 pracowników) do aż 1261 zł (przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników).

- Jedna trzecia badanych firm jako pozytywne zjawisko na rynku określiła rozwój nowych technologii. Na plus oceniane były także m.in. poprawa jakości oferowanych usług (24 proc.) oraz obniżki cen (23 proc.). 22 proc. respondentów jako negatywne zjawisko wymieniało wysokie ceny, 10 proc. małą skuteczność reklamacji, a jedynie 9 proc. małą konkurencję.  

Najważniejsze wnioski z analizy preferencji konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014:

- Z roku na rok zmniejsza się liczba osób korzystających z internetu o najniższej przepływności. W 2014 r.  usługę internetową o prędkości do 1,99 Mb/s posiadał tylko 1 proc. badanych użytkowników sieci. W roku 2011 r. ich udział wynosił 26 proc..

- Internet stacjonarny jest nadal zdecydowanie bardziej popularną formą dostępu do sieci niż internet mobilny. 72 proc. użytkowników korzystało z takiej usługi w 2014 r. W ostatnim roku zwiększył się jednak odsetek osób korzystających z internetu mobilnego. Był on wyższy o 5 pp. niż w roku ubiegłym i wyniósł 27 proc..

- Od 2012 r. rośnie liczba osób, które nie zrezygnują z telefonu w stałej lokalizacji na rzecz telefonii ruchomej. W 2014 r. stanowili oni 45 proc. wszystkich użytkowników telefonii stacjonarnej. Był to wynik o 20 pp. wyższy niż w 2012 r.

- Przez ostatnie cztery lata częstotliwość korzystania z dostępu do sieci kształtowała się na zbliżonym poziomie. Codziennie z takiej usługi korzystało w 2014 r. 43 proc. internautów. W przypadku internetu mobilnego znacznie wzrosła liczba osób posiadających usługi nielimitowane. W 2014 r. z internetu bez limitów korzystało 27 proc. osób. Był to wynik aż o 12 pp. wyższy niż przed rokiem.

- Telefonia ruchoma pozostaje najpopularniejszą usługą telekomunikacyjną. W 2014 r. korzystało z niej 88 proc. badanych.

- W ciągu ostatnich czterech lat znacznie wzrósł odsetek osób posiadających telefon typu smartfon. W 2011 r. stanowili oni 11,7 proc. wszystkich użytkowników telefonów komórkowych. W 2014 r. ich udział wzrósł do 44 proc..

- Od 2012 r. zwiększa się odsetek osób korzystających z usług telefonicznych w roamingu. 63 proc. badanych, którzy wyjeżdżali za granicę, stwierdziło w 2014 r., że korzystali z tego typu usługi. W 2012 r. odsetek ten był niższy o 9 pp.

- Na przestrzeni ostatnich czterech lat widoczna jest tendencja spadkowa popularności usług telefonii stacjonarnej. W 2011 r. prawie 39 proc. badanych posiadało taką usługę. Po trzech latach odsetek ten spadł do poziomu 23 proc.. Stopniowo zwiększa się odsetek osób gotowych zamienić tradycyjną telefonię stacjonarną  na rzecz telefonii stacjonarnej w technologii VoIP. W roku 2014 gotowość do takiej zmiany wyraziło 9 proc. użytkowników telefonów w stałej lokalizacji, o 3 pp. więcej niż w 2012 r.

- W 2014 r. ok. 17 proc. badanych słyszało o Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Był to podobny wynik jak w roku ubiegłym. Dobrze lub bardzo dobrze działania UKE w 2014 r. oceniało blisko 46 proc. ankietowanych, którzy o nim słyszeli. W porównaniu do roku ubiegłego znacznie zwiększyło się grono osób dobrze oceniających działalność Urzędu. Wartość ta wzrosła w ostatnim roku o prawie 13 pp.

- Zwiększa się odsetek osób, które nie dostrzegają żadnych negatywnych zjawisk na rynku. W 2012 r. w ten sposób odpowiedziało 37 proc. badanych. Dwa lata później już ponad połowa ankietowanych wskazała tę odpowiedź.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: telefonia komórkowa | UKE | Internet mobilny | Smartfon
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy