Jak wygrać? Przeczytaj zasady

Regulamin Plebiscytu "Najlepszy barowy kawał Carlsberga"

Regulamin Plebiscytu "Najlepszy barowy kawał Carlsberga"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu " Najlepszy barowy kawał Carlsberga" (dalej: Plebiscyt) jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej: "Organizator" lub "INTERIA.PL").

2. Partnerem plebiscytu jest Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3. Plebiscyt trwa od godziny 00:00:01 dnia 04.07.2009 r. do godziny 23:59:59 dnia 18.08.2009 r., z zastrzeżeniem postanowień rozdz. III, pkt. 1 lit. a i b.

Reklama

4. Wyniki Plebiscytu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach www.interia.pl.

5. Plebiscyt prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

II. Uczestnicy Plebiscytu

1. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin

2. W Plebiscycie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

3. Regulamin Plebiscytu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

III. Zasady Plebiscytu

1. Plebiscyt składa się z dwóch etapów:

a) Etap I - trwający w okresie od godziny 00:00:01 dnia 04.08.2009 r. do godziny 23:59:59 dnia 10.08.2009 r. polegający na nadsyłaniu na adres dowcip@firma.interia.pl krótkich tekstów humorystycznych w postaci dowcipów o tematyce barowej (dalej: Tekst)

b) Etap II - trwający w okresie od godziny 15:00:00 dnia 11.08.2009. do godziny 23:59:59 dnia 18.08.2009 r. polegający na oddawaniu przez internautów głosów na zgłoszone w ramach I etapu Teksty.

2. W Plebiscycie biorą udział wyłącznie autorzy Tekstów, których długość nie przekracza 300 znaków.

3. W ramach Plebiscytu uczestnik może przesłać 1 (słownie: jeden) Tekst. .

4. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych Tekstów w przypadku, gdy uzna, że mogą one naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, jak również, gdy ich treść nie będzie odpowiadać tematyce Plebiscytu.

5. W dniu 03 sierpnia 2009 r. Komisja plebiscytowa składająca się z przedstawicieli Organizatora wybierze 20 najlepszych Tekstów, które zakwalifikowane zostaną do Etapu II. Dokonując wyboru komisja plebiscytowa kierować się będzie szczególności poziomem merytorycznym i humorystyczny przesłanych Tekstów .

6. W ramach drugiego etapu użytkownicy portalu oddawać będą głosy na zakwalifikowane do II Etapu Teksty . W celu oddania głosu użytkownicy w okresie, o którym mowa w pkt.1 lit. b powyżej wysyłają wiadomość SMS pod numer 7152. Treść wiadomości SMS musi wskazywać na wybrany przez użytkownika Tekst zgodnie z następującym schematem: "Dowcip.numerTekstu" (przykład Dowcip.01). Treść wiadomości SMS nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź. Głosy mogą być oddawane jedynie przez uczestników posiadających telefony komórkowe zarejestrowane w sieciach: Orange, Era, Plus GSM i Play.

7. Koszt wiadomości SMS wynosi 1 zł netto; (1,22 zł brutto).

8. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego.

9. Użytkownik portalu może oddać dowolną ilość głosów na dowolny Tekst , z tym zastrzeżeniem, że może w ramach Plebiscytu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

10. Użytkownik zgłaszając Test w ramach Plebiscytu niniejszym oświadcza, że:

a. przysługują mu wszelkie prawa konieczne do korzystania z Tekstu w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Plebiscycie, w tym prawa do sporządzenia ich cyfrowej postaci, ich publikowania i rozpowszechniania, w szczególności poprzez sieć Internet,

b. wyraża nieodwołalną, nieodpłatną zgodę na publiczne rozpowszechnianie Tekstu za pośrednictwem stron internetowych portalu www.interia.pl (nadawanie przez Internet, w tym webcasting, simultcasting, multicasting, VonD) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w tym sieci Internet,

c. Tekst nie narusza praw innych osób, w szczególności praw własności intelektualnej

d. w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez INTERIA.PL z Tekstu, zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL, a także zobowiązuje się zwolnić lub zrekompensować INTERIA.PL z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie może INTERIA PL ponieść poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z korzystaniem z Tekstu.

11. Użytkownik jednocześnie:

a. upoważnia INTERIA.PL do dokonywania czynności technicznych koniecznych do przystosowania Tekstu do wymogów technologicznych związanych z rozpowszechnianiem Tekstu w formie cyfrowej. Czynności opisane w tym ustępie nie mogą powodować zmian Tekstu powodujących modyfikację jego przekazu z przyczyn innych niż uwarunkowania technologiczne.

b. zobowiązuje się w stosunku do INTERIA.PL do nie wykonywania przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do zgłoszonego w Plebiscycie Utworu.

IV. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Organizator Plebiscytu.

2. Nagrodami w Plebiscycie są

a) 1 (słownie: jedna) lodówka o wartości 460 zł brutto- nagroda główna,

b) 10 (słownie: dziesięć) toreb tzw. Coolerbagów o wartości 170 zł brutto każdy, - nagrody II stopnia,

c) 11 (słownie: jedenaście) książek - przewodników barowych, o wartości 40 zł brutto każdy - nagrody dodatkowe.

Każdy uczestnik Plebiscytu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej.

3. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4. W ramach Plebiscytu wyłonione zostaną 3 (słownie: trzy) kategorie laureatów, tj.:

a) Osoba - która, zgodnie z zasadami regulaminu przesłała Tekst, a następnie w ramach II etapu Plebiscytu Tekst ten pod względem liczby zdobytych głosów zostanie sklasyfikowany na pierwszym (1), miejscu - laureat nagrody głównej, o której mowa w pkt. 2 lit. a powyżej

b) Osoby - które, zgodnie z zasadami regulaminu przesłały Tekst, a następnie w ramach II etapu Plebiscytu Tekst ten pod względem liczby zdobytych głosów zostanie sklasyfikowany na drugim (2) lub trzecim(3) miejscu - laureaci nagród II stopnia o których mowa w pkt. 2 lit. b oraz w pkt. 2 lit. c powyżej .

c) Osoby, które zgodnie z niniejszym regulaminem oddały co najmniej 1 (słownie: jeden) głos na dowolny Tekst zgłoszony w Plebiscycie, Spośród tych osób rozlosowanych zostanie osiem (8) nagród, o których mowa w pkt. 2 lit. b oraz w pkt. 2 lit. c powyżej - laureaci nagród II stopnia,

5. Laureat nagrody głównej oraz laureaci nagród II stopnia otrzymają ponadto nagrody dodatkowe, o których mowa w ust. 2 lit. c powyżej.

6. Wyłonienie laureatów Plebiscytu będzie miało miejsce nie później niż 14 dni po zakończeniu Plebiscytu.

7. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, w tym procedurą losowania nagród czuwać będzie Komisja plebiscytowa powołana w tym celu przez Organizatora.

8. Laureaci nagród, którzy uczestniczyli w Plebiscycie zgłaszając Teksty o uzyskaniu prawa do nagrody zostaną poinformowani drogą poczty elektronicznej na adres e-mail, podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

9. Laureaci nagród, którzy uczestniczyli w Plebiscycie oddający głosy SMS o uzyskaniu prawa do nagrody zostaną poinformowani telefonicznie na numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS oddając głos w Plebiscycie.

10. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez laureata poczta elektroniczną danych, umożliwiających jego identyfikację zawierających : imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz, w przypadku laureatów uczestniczących w konkursie w drodze głosowania, także numer telefonu komórkowego, z którego wysłana została wiadomość SMS. Dane, o których mowa powyżej, laureat przesyła na adres sms@firma.interia.pl w terminie do 20 sierpnia 2009 r. godziny 23:59.59.

11. W przypadku, nie otrzymania przez Organizatora danych w terminie, o którym mowa powyżej, lub otrzymania niepełnych danych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już laureatem Plebiscytu, nagrody przypadają na rzecz Organizatora.

12. Organizator przesyła nagrody za pośrednictwem poczty lub kuriera na wskazany przez laureata adres w terminie do 31 października 2009 r. .

13. Pozostałe nagrody w konkursie przesłane zostaną ich laureatom w terminie do 31 października 2009 r.

14. Laureat nagród w konkursie nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród rzeczowych. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

16. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Plebiscytu jest Organizator.

17. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym dla właściwego przeprowadzenia Plebiscytu, w tym przyznania nagród jego laureatom.

18. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.

V. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Plebiscytu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Plebiscytu, składającego reklamację.

VI. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Plebiscytu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach, w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania uczestnictwa w Plebiscycie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

3. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego została wysłana wiadomość SMS..

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: teksty | użytkownik | głosy | Internet | wkręt | regulamin | plebiscyt | laureat | mowa | organizator | nagrody
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy