Reklama

"Łowcy grozy"

REGULAMIN KONKURSU: "Łowcy grozy"

REGULAMIN KONKURSU: "Łowcy grozy"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Łowcy grozy" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator).

2. Konkurs trwa od dnia 02-07-2009 r. do godziny 23:59:59 dnia 30-07-2009 r.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.facet.interia.pl

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Reklama

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których nadesłane teksty/zdjęcia zostaną uznane za najciekawsze.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wysyłając maila w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.facet.interia.pl

III. Zasady Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez uczestnika na adres: facet@firma.interia.pl tekstu opisującego jedno z niesamowitych wyzwań i/lub zdjęcie obrazujące takie wyzwanie ( dalej: Materiał) .

2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie nieograniczona ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

3. Wysyłając Materiał w ramach Konkursu uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) jest jedynym autorem Materiału i posiada pełnię praw autorskich do Materiału,

b) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

c) nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczeniem Materiału

d) wyraża zgodę na zamieszczenie Materiału na stronach internetowych portalu www.interia.pl

e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie przez Organizatora z Materiału na następujących polach eksploatacji:

" zwielokrotnianie i utrwalanie, - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

" wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

" w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

4. Uczestnik zobowiązuje się w stosunku do Organizatora do nie wykonywania przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do zgłoszonego w konkursie Materiału, co do których udzielił licencji na rzecz Organizatora na zasadach określonych powyżej.

5. Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do zamieszczenia Materiału na stronach portalu lub katalogu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.

IV. Wybór Zwycięzców.

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Konkursu nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 12 ( słownie: dwunastu ) uczestników Konkursu , których nadesłane Materiały zostały uznane za najlepsze przez Komisję Konkursową. Osoby te otrzymają nagrody wg. następującego klucza rozdziału nagród :

a) Uczestnik sklasyfikowany na miejscu 1 otrzyma nagrodę , o której mowa w rozdz. V pkt. 1 lit. a.

b) Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach 2-8 otrzymają nagrodę, o której mowa w rozdz. V pkt. 1 lit. b.

c) Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach 9-12 otrzymają nagrodę, o której mowa w rozdz. V pkt. 1 lit. c.

3. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników oraz poziomem merytorycznym i artystycznym nadesłanych Materiałów.

V. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Organizator.

2. Nagrodami w Konkursie jest:

a) 1 (słownie: jeden) iPod;

b) 7 (słownie: siedem) urządzeń elektroniczne sudoku;

c) 4 (słownie: cztery) głośniki creative

3. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej.

4. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową na adres e-mail, z którego został nadesłany nagrodzony Materiał. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2, 3 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

5. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie drogą mailową przez zwycięzcę danych, umożliwiających jego identyfikację obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP w terminie do 06-08-2009 r. godziny 23:59.59. Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres: facet@firma.interia.pl

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.

8. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora zwycięzcom na wskazane przez nich adresy Pocztą Polską lub pocztą kurierską. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

9. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

10. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

12. Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestnika jedynie w celu realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w portalu www.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL SA os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków

5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b) niewykorzystywania uczestnictwa w konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych Organizatora , w tym do celów komercyjnych i politycznych

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: osobowe | konkurs | dane osobowe | mowa | groza | regulamin | organizator | uczestnik | łowcy | nagrody

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama