Obowiązek dostarczenia podstawowych kanałów

Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce wprowadza za sprawą Art. 20 ciekawą nowelizację do ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Spore znaczenie dla widzów mogą mieć punkty 5 i 6, w których zawarto obowiązek oferowania przez operatorów kanałów wszystkich nadawców, którzy otrzymali licencje na emisję w ramach już działających multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej i jednocześnie prowadzą transmisję w analogu.

Zgodnie z zapisami art. 43 ustawy o radiofonii i telewizji otrzymuje brzmienie: Art. 43. 1. Operator rozprowadzający program, z wyłączeniem podmiotu rozprowadzającego program w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie, jest obowiązany do rozprowadzania programów "Telewizja Polska I", "Telewizja Polska II" i jednego regionalnego programu telewizyjnego rozpowszechnianego przez Telewizję Polską S.A. oraz programów rozpowszechnianych w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903) na podstawie koncesji na rozpowszechnianie tych programów w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną przez Telewizję Polsat S.A., TVN S.A., Polskie Media S.A., Telewizję Puls Sp. z o.o. W przypadku operatora rozprowadzającego programy w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego obowiązek rozprowadzania regionalnego programu telewizyjnego dotyczy regionalnego programu telewizyjnego właściwego dla danego obszaru.

Reklama

2. Nadawca, który rozpowszechnia program, wymieniony w ust. 1, nie może odmówić operatorowi rozprowadzającemu program w sieci telekomunikacyjnej, o której mowa w ust. 1, zgody na rozprowadzanie tego programu, ani też nie może uzależnić udzielenia takiej zgody od uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia, w tym w szczególności z tytułu udzielenia licencji za korzystanie z nadania.

3. Przewodniczący Krajowej Rady przeprowadza ocenę realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie rzadziej niż raz na dwa lata, kierując się interesem społecznym w zakresie dostarczania informacji, udostępniania dóbr kultury i sztuki, ułatwiania korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki i upowszechniania edukacji obywatelskiej.

4. Wyniki oceny Przewodniczący Krajowej Rady przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który podejmuje działania konieczne do zapewnienia, aby obowiązki, o których mowa w ust. 1, były proporcjonalne i przejrzyste oraz nakładane jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 3.

Po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:

1. Nadawca, który rozpowszechnia program, wymieniony w art. 43 ust. 1, jest obowiązany do nieodpłatnego udostępniania tego programu na wniosek operatora rozprowadzającego program, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli nadawca nie wykonał obowiązku polegającego na nieodpłatnym udostępnianiu programu, Przewodniczący Krajowej Rady, na wniosek operatora rozprowadzającego program, wzywa nadawcę do udostępnienia tego programu temu operatorowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Operator rozprowadzający program, jest obowiązany:

1) rozprowadzać i oferować program, który został mu nieodpłatnie udostępniony;

2) umieszczać w swojej ofercie informację, że program ten jest przeznaczony do powszechnego i nieodpłatnego odbioru również w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną.

Analizując powyższe zapisy wygląda na to, że TVP1, TVP2, TVP Info, TVN, Polsat, TV Puls i TV4 (kanały posiadające koncesję na przekaz analogowy) powinny znaleźć się w ofertach wszystkich operatorów kablowych i satelitarnych (innych niż DVB-T). Generalnie w/w kanały są już w większości ofert, ale nie wszędzie - w Telewizji na Kartę SD Polsatu brak. Czy zmiany wprowadzone w ustawie o radiofonii i telewizji doprowadzą do poszerzenia oferty? Powinny, ale czas pokaże, czy zostanie to zrealizowane. Teoretycznie na wniosek operatora nadawca ma obowiązek udostępnienia sygnału kanału nieodpłanie w terminie do 14 dni od złożenia wniosku.

Źródło informacji

SatKurier
Dowiedz się więcej na temat: kanały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy