REGULAMIN KONKURSU „ Wygraj paliwo”


I.  Postanowienia ogólne

1.    Organizatorami konkursu " Wygraj paliwo" (dalej "Konkurs") są:
a)    GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300, oraz
b)     Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie, pod numerem KRS -125197, z kapitałem zakładowym w wysokości 64.834.000,00 zł, NIP: 677-00-72-027, zwani dalej "Organizatorami".
2.    Konkurs rozpoczyna się dnia 7.05.2012 o godzinie 00:00 i trwa do dnia 18.05.2012 r. do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do dnia 17.05.2012 r. do godziny 23:59:59.
3.    Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.wygrajpaliwo.interia.pl  (zwaną dalej "Stroną").
4.    Konkurs jest dostępny na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Uczestnicy Konkursu

1.    Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatorów i Shell Polska Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
2.    W konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
3.    Rejestrując się w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
4.    Regulamin dostępny jest w siedzibach Organizatorów oraz na stronie www.wygrajpaliwo.interia.pl .
5.    Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
6.    Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić jednego z Organizatorów o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

III. Zasady Konkursu

1.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
o    udzielenie odpowiedzi w sondzie konkursowej, poprzez zaznaczenie w dwóch pytaniach po jednej opcji spośród podanych wariantów (sonda internetowa),
o    udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte,
o    poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie oraz wskazanie danych osobowych według treści formularza, w terminie do dnia 17.05.2012 r. do godziny 23:59:59.
2.    Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3.    Udzielając odpowiedzi na pytania i akceptując regulamin Konkursu, w zakresie w jakim odpowiedzi stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
o    posiada pełnię praw autorskich do odpowiedzi, oraz że tym samym wyraża zgodę na jej publikację w portalu www.interia.pl i jej udostępnienie użytkownikom portalu www.interia.pl jak również na jej udostępnianie słuchaczom Radia RMF FM podczas wejść antenowych.
o    udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, bezpłatnej, bezterminowej, przenaszalnej zgody na użytkowanie odpowiedzi przez Organizatorów na następujących polach eksploatacji:
-    zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,
-    wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
-    w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
4.    Dodatkowo Uczestnik:
o    wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatorów, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań odpowiedzi, poprzez dokonywanie jej zmian, w  szczególności poprawek, skrótów itp.  oraz na korzystanie przez Organizatorów  z tych opracowań wg ich uznania, anonimowo lub pod imieniem i nazwiskiem Uczestnika;
o    zezwala Organizatorom na wykonywanie zależnych praw autorskich do odpowiedzi, w tym w szczególności na zezwalanie na wykonywanie praw zależnych oraz korzystanie z opracowań odpowiedzi oraz rozporządzanie tymi opracowaniami wg uznania Organizatorów;
o    upoważnia Organizatorów do: podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu (rozpowszechnianiu) odpowiedzi publiczności, udostępnianiu Odpowiedzi anonimowo lub pod imieniem i nazwiskiem Uczestnika, a także do zniszczenia utrwalenia odpowiedzi dokonanego przez Organizatorów bez konieczności uzyskiwania zgody Uczestnika.
5.    Niewykonanie któregokolwiek z warunków określonych w punktach 1, 3 i 4 powyżej, powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.
6.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
7.    Organizatorzy oświadczają, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację odpowiedzi, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi oraz dyskwalifikacji Uczestnika.
8.    Z tytułu powyższych oświadczeń, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów, dotyczącymi przesłanej odpowiedzi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
9.    Zwycięzcami Konkursu będą osoby, które odpowiedzą poprawnie na pytania konkursowe zamknięte a ich odpowiedzi na pytanie opisowe zostaną ocenione jako najciekawsze, przez specjalnie do tego powołaną przez Organizatorów Komisję Konkursową.

IV. Wybór Zwycięzców

1.    Rozstrzygnięcie Konkursu będzie następować wg poniższego klucza:
a.     każdego dnia roboczego trwania Konkursu, z wyłączeniem dnia 7.05.2012 r., tj. w dniach od 8.05.2012 r. do 11.05.2012 r. oraz  od 14.05.2012 do 18.05.2012 r., zostanie przyznana 1 (słownie: jedna) nagroda główna, o której mowa w rozdz. V pkt.2.a,
b.    każdego dnia roboczego trwania konkursu, z wyłączeniem dnia 7.05.2012 r., tj. w dniach od 8.05.2012 r. 11.05.2012 r. oraz od 14.05.2012 r. do 18.05.2012 r., zostanie przyznanych 5 (słownie: pięć) nagród dodatkowych, o których mowa w rozdz. V pkt.2.b.
2.    Wyboru zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatorów Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatorów.
3.    Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a.    nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b.    wyłonienie zwycięzców Konkursu,
c.    stwierdzenie, czy Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
d.    rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
4.    Zwycięzcami danego dnia zostanie 6 (sześć) osób, które odpowiedzą poprawnie na pytania konkursowe zamknięte a ich odpowiedzi na pytanie opisowe zostaną ocenione jako najciekawsze przez Komisję Konkursową. Prowadzący program "Byle do piątku" na antenie Radia RMF w trakcie trwania programu, zadzwoni do zwycięzcy nagrody głównej w dniu wyłonienia Laureata. Pozostali zwycięzcy o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni e-mailem, na adres e-mail podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.  
5.    Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności poziomem pomysłowości i poczucia humoru odpowiedzi udzielanych przez Uczestników.

V. Nagrody

1.    Fundatorem nagród w Konkursie jest Shell Polska Sp. z o. o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. nr 7A, 02-366 Warszawa
2.    W Konkursie przewidziano nagrody:
a.    9 Nagród głównych - bony na paliwo Shell FuelSave o wartości 4 000 zł brutto,  do wykorzystania w terminie do dnia 31.12.2012 r. oraz kwotę  zł 400 zł ,
b.    45 Nagród dodatkowych - bony na paliwo Shell FuelSave o wartości 400 zł brutto, do wykorzystania w terminie do dnia 31.12.2012 r.
3.    Zwycięzcy nagrody głównej przyjmują do wiadomości, że kwota w wysokości 444,45 złotych, stanowiąca element nagrody głównej zostanie potrącona przez Fundatora i przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu otrzymania nagrody, zgodnie z treścią pkt.4 poniżej.
4.    Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.
5.    Nagroda, o której mowa w pkt. 3 powyżej, zostanie przekazana przez Fundatora jako płatnika, zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 11,11 % całkowitej wartości nagrody. Fundator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
6.    Każdy ze zwycięzców jest uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa w pkt. 2.
7.    Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym o przyznaniu nagród. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, nieodebrania przez niego nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, oraz rozdz. III pkt. 1, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
8.    Wyniki danego dnia konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie www.wygrajpaliwo.interia.pl oraz dodatkowo Zwycięzcy nagrody głównej zostaną ogłoszeni w każdym  dniu rozstrzygnięcia w siedzibie Organizatora - "Radio Muzyka Fakty" Sp. z o.o. podczas programu "Byle do piątku" niezwłocznie  po ich wyłonieniu przez Komisję Konkursową.
9.    Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatorów, na ich koszt, pocztą kurierską na wskazany adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Zwycięzca jest obowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.
10.    Zwycięzcy nie mogą przenieść praw do przyznanej im nagrody na osoby trzecie.
11.    Zwycięzcy mają prawa zrzec się prawa do przyznanej im nagrody składając jednemu z Organizatorów stosowne oświadczenie w formie pisemnej, na adresy wskazane w rozdziale I punkt 1.
12.    Zwycięzcy tracą prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatorów, jeżeli przekazane przez nich dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
13.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wady przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich Fundatora.

VI. Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator - GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.).
2.    Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na Stronie w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu oraz, w przypadku Zwycięzców nagrody głównej, na ich ogłoszenie na antenie RMF.
3.    Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
4.    Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić jednego z Organizatorów o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.
5.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków oraz "Radio Muzyka Fakty" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Waszyngtona 1, tylko                           i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców.
6.    Organizatorzy udostępnią dane osobowe Laureatów nagrody głównej Fundatorowi nagród w celu rozliczenia i realizacji praw do nagród.
7.    Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VII. Reklamacje

1.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do odpowiedniego Organizatora). Organizatorzy nie są zobowiązani do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu, bądź skierowanej do nieodpowiedniego Organizatora, z naruszeniem treści ust. 2 poniżej.
2.    Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres: Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków (jeżeli reklamacja dotyczy części antenowej Konkursu) lub w innych przypadkach na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
3.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.     Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez odpowiedniego Organizatora.
5.    Decyzja Organizatorów w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatorów zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe

1.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe i Odpowiedzi, jak również, za pośrednictwem której Organizatorzy kontaktują się z Uczestnikiem.
2.    Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
o    stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
o    niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatorów,  w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
3.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Reklama
INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy