Zasoby uniwersyteckie w jednym miejscu? Ma to Leopoldina Online

Zasoby uniwersyteckie w jednym miejscu? I to online? Zdecydowanie tak! Leopoldina.pl właśnie wystartowała, a dzięki digitalizacji materiałów uniwersyteckich znajdziesz zasoby w Internecie – i to całkowicie za darmo.

O platformie

Leopoldina Online jest platformą, która umożliwia otwarty dostęp do cennych zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego. Zostały one w pełni zdigitalizowane. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 "E-administracja i otwarty rząd", Działania nr 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałania 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki" (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Okres realizacji przedsięwzięcia to 1 listopada 2017 - 31 października 2020. Wartość projektu to 14 040 293,84 PLN z czego prawie 85% (11 040 293,84 PLN) to dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Reklama

Cele i założenia projektu

Celem projektu, oprócz wyżej wspomnianej digitalizacji materiałów i ich upowszechnienia, jest również uruchomienie usług cyfrowych, dzięki którym możliwe będzie efektywniejsze korzystanie z dorobku, który powstał w wyniku przeprowadzonych na przestrzeni lat prac badawczych, dokumentacyjnych, inwentaryzacyjnych
i archiwizacyjnych. Zakres zbiorów które zostaną udostępnione jest bardzo szeroki, obejmuje on m.in. minerały i meteoryty, dokumentacje fotograficzne krajobrazów, prace doktorskie, karty pocztowe czy skamieniałości - łącznie prawie 24 tysiące obiektów. Zgodnie z założeniami projektu przedstawionymi w dniach 26-27 listopada 2018 roku podczas seminarium TUEUROPEANA,  rozwinięta zostanie  również usługa strumieniowania w standardzie International Image Interoperability Framework (IIIF) oraz georeferencyjna aplikacja umożliwiająca prezentowanie obiektów kartograficznych na mapach Google. Jednym z celów jest również zwiększenie liczby odbiorców zasobów naukowych udostępnianych przez Uniwersytet Wrocławski - docelowa liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego ustalona została na poziomie 1 miliona. Poza ułatwieniem dostępu do zasobów cyfrowych, w ramach projektu została uruchomiona usługa o nazwie Wirtualne Laboratorium Transkrypcji, której celem jest zainicjowanie współpracy nad opracowaniem oraz udoskonaleniem udostępnianych zasobów cyfrowych. Dzięki tej usłudze, dostępnej pod adresem www.TransLab.uni.wroc.pl użytkownicy Leopoldiny będą mogli wykorzystać własne kompetencje przy głębszym opracowaniu udostępnionych zasobów lub własnych kolekcji. Celem tej usługi jest również wspieranie współpracy w ramach Regionalnego GLAMu - https://www.bu.uni.wroc.pl/glam.

Leopoldina w kontekście Inteligentnych Specjalizacji

Tworzona platforma wpisuje się idealnie w obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych, który został wskazany jako jeden z sektorów o największym potencjale rozwojowym w Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacjach. Są one instrumentem powstałym na bazie Inteligentnych Specjalizacji, które są koncepcją Komisji Europejskiej dotyczącą wdrażania innowacyjnej polityki w krajach i regionach Unii Europejskiej. Opierają się o strategie RIS3, czyli Narodowe/regionalne strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. RIS3 to zintegrowane, definiowane, lokalne programy transformacji gospodarczej, które m. in. wykorzystują mocne strony regionu, sprzyjają innowacjom technologicznym, oparte są na obiektywnych danych czy  koncentrują wsparcie na kluczowych dla obszaru wyzwaniach. Ponadto DIS wspomagają zrealizowanie celów Regionalnej Strategii Innowacyjnej dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na www.leopoldina.pl


.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy