A jednak dominujący

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Witold Graboś, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ustalił, że na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich operatorzy telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. oraz Polkomtel S.A. są operatorami o znaczącej pozycji rynkowej.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Witold Graboś, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ustalił, że na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich operatorzy telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. oraz Polkomtel S.A. są operatorami o znaczącej pozycji rynkowej.

Kryteria ustalania udziału operatora zostały określone w rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału (Dz. U. Nr 31, poz. 358). W rozporządzeniu zdefiniowany został również rynek usług.

Po analizie danych za rok 2002 przekazanych przez operatorów na podstawie art. 37 ustawy Prawo telekomunikacyjne w ramach realizacji obowiązku sprawozdawczego, Prezes URTiP zdecydował, iż wszyscy trzej operatorzy posiadają znaczącą pozycję rynkową.

Reklama

W myśl art. 59. ustawy Prawo telekomunikacyjne operator o znaczącej pozycji rynkowej zobowiązany jest do:

1) kalkulacji kosztów odrębnie dla każdej z usług powszechnych oraz dla rozliczeń wynikających z umów o połączeniu sieci, zawartych z innymi operatorami,

2) prowadzenia rachunkowości w sposób zapewniający wyodrębnienie aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, na poszczególne rodzaje działalności oraz ustalenie przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie dla każdej z usług i rozliczeń, objętych kalkulacją kosztów.

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

(mobile.net.pl)

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy