Przynajmniej 2 Mb/s w szkole

Z początkiem 2011 roku w życie wchodzi nowe rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury, w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do internetu dla jednostek uprawnionych.

W nowym rozporządzeniu zawarto stwierdzenie - "Wymagana przepustowość łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do internetu dla jednostek uprawnionych wynosi nie mniej niż 2 Mb/s do jednostki uprawnionej i 2 Mb/s od jednostki uprawnionej".

Do tej pory wymagana przepustowość łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do internetu jednostek uprawnionych wynosiła co najmniej 256 kbit/s (download) i 64 kbit/s (upload).

Jednostki uprawnione to m.in. szkoły publiczne, szkoły niepubliczne, zakłady kształcenia nauczycieli, publiczne centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i publiczne biblioteki pedagogiczne, biblioteki publiczne.

Reklama

Do umów o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu dla jednostek uprawnionych, zawartych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że strony postanowią inaczej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Media2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy