Większe prawa abonenta - zmiany w prawie UE

Od soboty (19 grudnia 2009 roku) w Unii Europejskiej będą obowiązywać nowe przepisy unijne dotyczące telekomunikacji. Zmiany mają związek m.in. z powołaniem BEREC.

Przepisy, na które składają się dyrektywa w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz dyrektywa o prawach obywateli, muszą zostać transponowane do prawa krajowego 27 państw członkowskich UE do czerwca 2011 r. Nowe rozporządzenie ustanawiające europejski urząd ds. telekomunikacji o nazwie "Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej (BEREC)" jest bezpośrednio stosowane i wejdzie w życie w ciągu 20 dni. BEREC będzie organem zapewniającym jednolite regulacje w całej Europie wzmacniając jednolity rynek telekomunikacyjny .

- Ustanowienie nowego europejskiego urzędu ds. telekomunikacji BEREC jest wyraźnym potwierdzeniem naszego zaangażowania, aby europejscy operatorzy telekomunikacyjni i konsumenci nie musieli już dłużej odczuwać istnienia granic państwowych, jeśli chodzi o dostęp do sieci i świadczenie usług telekomunikacyjnych - powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz odpowiedzialna za telekomunikację.

Reklama

- Od wiosny 2010 r. BEREC będzie pomagał krajowym regulatorom rynku telekomunikacyjnego i Komisji Europejskiej w celu zapewnienia świadczenia usług telekomunikacyjnych na jednakowych i konkurencyjnych warunkach w całej UE. Obecnie, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym dyrektyw reformujących sektor, proszę państwa członkowskie o rozpoczęcie prac nad sprawną transpozycją przepisów do prawa krajowego. Szybka i prawidłowa transpozycja będzie miała zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia pewności prawnej, zwiększenia konkurencyjności i stymulowania inwestycji na rozwijającym się europejskim rynku telekomunikacyjnym - dodaje unijna komisarz.

Nowy europejski urząd ds. telekomunikacji BEREC tworzą szefowie 27 krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego. Decyzje będą zasadniczo podejmowane większością dwóch trzecich głosów, a w przypadku opinii wydawanych przez BEREC w kontekście analiz przeprowadzanych przez Komisję co do środków, jakie zostały jej notyfikowane przez krajowych regulatorów, zwykłą większością. Decyzje BEREC będą przygotowywane z pomocą niezależnych ekspertów. BEREC będzie sprawował funkcje doradcze, wspierające i uzupełniające w stosunku do prac krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego, zwłaszcza związanych z decyzjami regulacyjnymi o zakresie transgranicznym.

W wyniku reformy unijnego rynku telekomunikacyjnego 500 milionów obywateli UE będzie miało większe możliwości wyboru wynikające ze wzrostu konkurencyjności oraz skorzysta z większego zasięgu szybszych szerokopasmowych sieci internetowych w całej Europie i umocnienia prawa do prywatności podczas korzystania z usług telekomunikacyjnych.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: dyrektywa | zmiany w prawie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama