REGULAMIN "Konkurs Discovery Channel SMS"

Zanim weźmiesz udział w naszej zabawie, zapoznaj się z regulaminem.

Zanim weźmiesz udział w naszej zabawie, zapoznaj się z regulaminem.

§ 1 Postanowie nia ogólne

1. Organizatorem Konkursu "Discovery Channel SMS" (dalej "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000002117, NIP 677-21-18-727, o kapitale zakładowym w wysokości 5 075 823 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i 00/100)(opłacony w całości) (dalej "Organizator").

Reklama

2. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 21 września 2010 r. do godziny 23:59:59 dnia 11 października 2010 r.

3. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://facet.interia.pl/ciekawostki .

6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które w najkrótszym czasie nadeślą poprawne odpowiedzi na pytanie konkursowe na warunkach Regulaminu.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era, Plus GSM i Play.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wysłanie przez uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

§ 3 Zasady Konkursu

1. Konkurs składa się z 3 trwających tydzień edycji. Aby wziąć udział w Konkursu należy w okresie od godziny 10:00:01 dnia 21 września 2010 r. do godziny 23:59:59 dnia 27 września 2010 r. wysłać wiadomość SMS - zgłoszenie pod numer 7271 o treści DISCOVERY1, lub w okresie od godziny 00:00:00 dnia 28 września 2010 r. do godziny 23:59:59 dnia 4 października 2010 r. wysłać wiadomość SMS - zgłoszenie pod numer 7271 o treści DISCOVERY2 lub od godziny 00:00:00 dnia 5 października 2010 r. do godziny 23:59:59 dnia 11 października 2010 r. wysłać wiadomość SMS - zgłoszenie pod numer 7271 o treści DISCOVERY3.

2. Po otrzymaniu wiadomości SMS - zgłoszenia, System odsyła do uczestnika wiadomość SMS zawierającą pytanie konkursowe.

3. Zadaniem uczestnika jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi w jak najkrótszym czasie poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 7271, o treści TAK lub NIE. Czas liczony jest od momentu wysłania wiadomości SMS do Uczestnika do momentu zarejestrowania odpowiedzi w systemie teleinformatycznym.

4. Za prawidłowe zgłoszenie Organizator uznaje zgłoszenia do konkursu, w których czas wykonania zadania konkursowego lub udzielenia odpowiedzi na pytania konkursowe wynosi powyżej 10 sekund.

5. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu może wysyłać wiadomości SMS tylko jeden uczestnik.

6. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie.

7. Koszt wysłania każdej wiadomości SMS na numer 7271 wynosi 2 zł netto (2,44 zł brutto).

§ 4 Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Discovery Channel Polska.

2. Nagrodami w Konkursie są:

a) 3 (słownie: trzy ) iPody 160 GB o wartości 1200 zł.

b) 3 (słownie: trzy ) kurtki Discovery Channel o wartości 100 zł

c) 3 (słownie: trzy ) robociki Discovery Science 2 GB o wartości 80 zł

3. Laureatami Konkursu zostanie 9 (słownie: dziewięciu) uczestników. Zwycięzcami w każdej z 3 edycji konkursu zostanie 3 (słownie: trzech) uczestników, którzy przesłali odpowiedz na pytanie konkursowe w jak najkrótszym czasie, z zastrzeżeniem określonym w § 3 pkt.4. W każdej edycji konkursu pierwsza najszybsza osoba otrzyma nagrodę określoną w § 4 pkt.2 lit. a, druga najszybsza osoba nagrodę określoną w § 4 pkt.2 lit. b, a trzecia najszybsza osoba nagrodę określoną w § 4 pkt.2 lit. c.

4. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej.

5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

6. Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 7 dni po zakończeniu każdej z edycji Konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora.

7. Wyłonienie Laureatów polega na sprawdzeniu informacji zawartych w systemie informatycznym Współorganizatora.

8. Laureat zostanie poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody telefonicznie pod numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS.

9. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez laureata danych, umożliwiających identyfikację laureata obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 20 października 2010 r. godziny 23:59.59. Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres wskazany w wiadomości SMS informującej o wygranej tj. na adres sms@firma.interia.pl.

10. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość SMS otrzymaną od Organizatora w terminie, o którym mowa powyżej, lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika lub podania niepełnych danych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w, nagrody przypadają na rzecz Organizatora.

11. W przypadku nagród określonych § 4 pkt.2 lit. a Fundator przekaże na rzecz laureata dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wartości podatku dochodowego należnego z tytułu wygranej w Konkursie tj. 10 % wartości nagrody. Niniejszym laureat wyraża zgodę, aby nagroda dodatkowa została przekazana przez Fundatora na zapłatę należnego podatku dochodowego z tytułu uzyskanej nagrody głównej.

12. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

13. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub wystąpiły po wskazaniu przez zwycięzcę Konkursu terminu realizacji nagrody.

14. Organizator Konkursu zobowiązuje się do wysłania nagród laureatom Konkursu najpóźniej do 11 grudnia 2010 r.

15. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

16. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Organizator.

17. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu przekazania nagród.

18. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureatów Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach www.interia.pl.

19. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.

§ 5 Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach, w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

3. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.

4. Organizator zastrzega, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w przesyłaniu wiadomości SMS (w szczególności, wysyłanie wiadomości SMS za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne ich wysyłanie), Organizator ma prawo anulować wiadomości SMS, które zostały przesłane w taki sposób i wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy