Reklama

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu "Ale Kosmos! Jeden dzień z twojego kosmicznego dziennika pokładowego".

Regulamin konkursu "Ale Kosmos! Jeden dzień z twojego kosmicznego dziennika pokładowego".

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Ale Kosmos! Jeden dzień z twojego kosmicznego dziennika pokładowego" organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117, NIP 677-21-18-727, o kapitale zakładowym w wysokości 5 075 823złotych (opłaconym w całości) zwaną dalej "INTERIA.PL" lub "ORGANIZATOREM".

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 22 marca 2011 i trwa do dnia 29 marca 2011 roku do godziny 23:59:59

Reklama

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie www.facet.interia.pl

4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest opisanie jednego dnia z życia na pokładzie statku kosmicznego i wysłanie tekstu na adres: konkurs-facet@firma.interia.pl

2. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

1) wykonać zadanie konkursowe opisane w ust.1. rozdziału II,

2) przesłać wiadomość e-mail na adres konkurs-facet@firma.interia.pl w terminie określonym w ust.2 rozdziału I zawierającego:

opis jednego dnia z życia na pokładzie statku kosmicznego dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

4. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

5. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, która prześle najciekawszy tekst. Laureatami Konkursu będzie 10 (dziesięć) osób.

III. Rozwiązanie Konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 marca 2011 roku.

2. Wyboru zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie laureatów Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze laureatów Nagród mając na uwadze poziom merytoryczny, językowy wykonanego zadania konkursowego opisane w ust.1. rozdziału II

3. Opublikowanie wyniku Konkursu, nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu na stronie www.facet.interia.pl

4. O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie powiadomieni e-mailem, na adres zwrotny odpowiadający temu, z jakiego wysyłana została odpowiedź na Konkurs.

IV. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK.

2. W konkursie nagrodzonych zostanie 10 Uczestników, których zadania konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową najwyżej.

3. Nagrodą główną w Konkursie jest certyfikat własności działki na Księżycu wydawany przez organizację LUNAR REGISTRY.

4. Nagrodami dodatkowymi w Konkursie jest 9 (dziewięć) książek Mary Roach pt. "Ale Kosmos! Jak jeść, kochać się i korzystać z WC w stanie nieważkości".

5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

6. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzeciej.

7. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając INTERIA.PL jako Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

8. Nagroda główna będzie wysłana przez Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK wskazanemu laureatowi Konkursu po ogłoszeniu wyników.

9. Nagrody dodatkowe zostaną przesłane do laureatów pocztą, na adres wskazany mailu zawierający odpowiedź konkursową.

10. W wypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów prawnych.

11. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Organizator oraz Fundator nagród uprawnieni są do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród przez Fundatora zwycięzcom Konkursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.facet.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VI. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizatorzy kontaktują się z Uczestnikiem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w Zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy