Telekomunikacja Polska wprowadzi pakiet specjalny

Od czerwca 2008 roku Telekomunikacja Polska ma możliwość wdrożenia oferty dla osób najbardziej potrzebujących, stanowiącej wypełnienie obowiązku świadczenia osobom o niskich dochodach pakietu specjalnego uwzględniającego ich możliwości ekonomiczne.

Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nowy plan telefoniczny jest korzystniejszy od aktualnie oferowanych przez Telekomunikację Polskę planów telefonicznych, w tym również od obecnie obowiązującego planu TP socjalnego, przy czym jest również obwarowany pewnymi ograniczeniami, w szczególności w zakresie grona jego odbiorców.

Pakiet specjalny jest dedykowany bardzo wąskiej grupie odbiorców, czyli osobom, które pobierają świadczenia pieniężne w formie zasiłku stałego z Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS). Osobom tym będą potwierdzane przez OPS uprzednio otrzymane od TP bony. Bony te będą uprawniały do korzystania z tego planu od dnia aktywacji, przez okres 12 pełnych okresów rozliczeniowych następujących po dniu aktywacji. Przed końcem okresu uprawniającego do korzystania z planu specjalnego, Abonent będzie zobowiązany do złożenia nowego bonu.

Reklama

Opłata abonamentowa w nowym planie została ustalona na poziomie niższym o ok. 35 proc. w stosunku do opłaty za abonament w planie TP socjalnym. Abonament ten uwzględnia dodatkowo określoną pulę bezpłatnych minut połączeń: z których abonent będzie mógł skorzystać bez konieczności składania dodatkowego zamówienia, które w przypadku niewykorzystania w danym okresie rozliczeniowym przechodzą na kolejny okres, które będą rozliczane sekundowo.

Połączenia w puli minut w abonamencie, jak i poza nią będą rozliczane w nowym planie co do sekundy, a nie jak dotychczas w planie TP socjalnym - jednostką taryfikacyjną, co jest zdecydowanie korzystniejsze dla abonenta. W zdecydowanej większości opłaty za połączenia w planie specjalnym uległy obniżeniu w porównaniu do planu TP socjalny.

Dodatkowo Telekomunikacja Polska, wbrew pierwotnym planom, zdecydowała się na utrzymanie w ofercie do dnia grudnia 2008 roku planu TP socjalnego.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: świadczenia | pakiet | telekomunikacja | Orange Polska S.A.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama