Problemy tanich tabletów - wyniki kontroli UKE

Urzędu Komunikacji Elektroniczne poddał przekrojowej kontroli cały polski rynek tabletów. W szczególności skupiono się na zbadaniu tańszych urządzeń, które cieszą się zainteresowaniem najszerszego grona konsumentów. Jakie były wyniki? Które tablety nie przeszły kontroli?

Kontrolerzy UKE weryfikowali dokumentację wyrobów, poprawność naniesienia na wyrobie oznakowania zgodności CE oraz przeprowadzali badania laboratoryjne w zakresie wymagań określonych dla urządzeń radiowych nadawczych i nadawczo - odbiorczych oraz w zakresie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej. Procedurze kontrolnej poddano 104 wytypowane losowo urządzenia. Dodatkowo próbki 31 proc. kontrolowanych tabletów poddano szczegółowym badaniom laboratoryjnym. Jedynie w stosunku do 47 skontrolowanych urządzeń (co stanowi udział na poziomie ok. 45 proc.) nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Reklama

W 43 przypadkach podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie wyrobów do obrotu skutecznie usunęły stwierdzone w kontroli nieprawidłowości w taki sposób, aby wyrób mógł pozostać w sprzedaży. Oznacza to, że docelowo w wyniku kontroli Prezesa UKE udział urządzeń spełniających wymagania osiągnął w chwili obecnej poziom ok. 87 proc. Spośród pozostałych 14 urządzeń, które nie spełniały wymagań - 3 zostały wycofane z rynku, a w dwóch przypadkach Prezes UKE wydał zakaz udostępniania wyrobu. W stosunku do pozostałych 11 wyrobów nadano bieg postępowaniom administracyjnym.

Przeprowadzona przez Prezesa UKE kampania pomiarowa wykazała, że znaczna część znajdujących się na rynku wyrobów nie spełnia wymagań administracyjnych (sprzedawane są z niepełną dokumentacją wymaganą przez UKE - chociaż same urządzenia są sprawne). Co istotniejsze dla konsumenta, badania laboratoryjne znacznej części urządzeń wykazały, że nie spełniają one wymagań zasadniczych (dotyczących wymagań konstrukcyjnych) i wymagają poprawy(dokładna lista na dole materiału).

Co to oznacza?

Urządzenia, które nie spełniają wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach zasilania, mogą zakłócać pracę innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci zasilającej. Zaburzenia przewodzone przenoszą się poprzez kable instalacji elektrycznej, a najczęściej objawiają się zakłóceniami w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Tablety nie spełniające wymagań zasadniczych w zakresie natężenia pola zaburzeń mogą zakłócać pracę innych urządzeń działających w otoczeniu takiego urządzenia. Zaburzenia promieniowane docierają do innych urządzeń pracującym w otoczeniu w postaci fal elektromagnetycznych. Zaburzenia promieniowane mogą zakłócać, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie innych urządzeń wykorzystujących komunikację radiową.

Przedsiębiorcom, którzy nie usuną niezgodności w toku postępowania administracyjnego nałożone mogą zostać następujące sankcje:

- nakazanie wycofania wyrobu z obrotu lub z użytku;
- zakazanie udostępniania wyrobu;
- ograniczenie udostępniania wyrobu;
- nakazanie stronie postępowania powiadomienia konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia
- nakazać odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają, a w przypadku stwierdzenia, że wyrób stwarza poważne zagrożenie, którego nie można wyeliminować w inny sposób nakazać zniszczenie wyrobu na koszt strony postępowania.

Pozytywnie należy natomiast ocenić współpracę większości przedsiębiorców wprowadzających wyroby do obrotu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz podjęte przez nich działania naprawcze w stosunku do wyrobów niezgodnych.

UKE przypomina, że producent, który wprowadza tablet do obrotu powinien:

- przeprowadzić ocenę zgodności z wymaganiami;
- wystawić deklarację zgodności;
- nanieść oznakowanie CE;
- dołączyć do tabletu deklarację zgodności lub oświadczenie o spełnianiu wymagań;
- dołączyć informację umożliwiającą identyfikację kraju lub obszaru geograficznego, na którym dane urządzenie może być wykorzystywane;
- dołączyć informację umożliwiającą ustalenie zakończeń sieci publicznej, do których dane urządzenie może być dołączane.


Z tabletów poddanych kontroli wybrano próbę 32 modeli - przeprowadzono w laboratorium UKE szczegółowe badania laboratoryjne. Oto, które tablety okazały się problematyczne:1.Apollo Quicki 1041 - Apollo Electronics Sp. z o.o

2.Colorovo City TAB Lite7 - ABC DataS.A

3.evoPAD 970W - EVOQ Europe Ltd.

4.FreeMe 70.9 - Lark Europe Sp. z o.o.

5.FreeTab 2099  -MODECOM S.A.

6.Manta MID 11 - Manta S.A.

7.Manta MID 06 N - Manta S.A.

8.OMEGA MID 7108 - Platinet S.A.

9.OMEGA MID 7031 - Platinet S.A.

10.OMEGA MID 7500 - Platinet S.A.

11.TAB R70 - GOCLEVER Sp.z o.o.

12.TAB A93.2 -GOCLEVER Sp. z o.o.

13.Tracer OVO AIR - Megabajt Sp. z o.o.


Co było z nimi nie tak?


Lark FreeMe 70.9 - wyrób nie spełniał wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych. Do czasu opublikowania niniejszego komunikatu wprowadzający wyrób do obrotu usunął stwierdzone niezgodności.

OMEGA MID 7108 - Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych. Wprowadzający wyrób zadeklarował, iż podjął działania mające na celu usunięcie niezgodności. Pomimo oświadczenia o podjętych działaniach, zarówno dobrowolnie jak również na wezwanie Delegatury w Łodzi nie przedstawiono żadnych dowodów na potwierdzenie deklarowanego stanu. W związku z powyższym przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego, w trakcie którego wprowadzający również nie przedstawił dowodówna potwierdzenie swojej deklaracji, zakończone wydaniem decyzji nakazującej wycofanie wyrobu z obrotu. Aktualnie Prezes UKE prowadzi postępowanie w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem przedmiotowej decyzji.

OMEGA MID 7031 - wyrób nie spełnia wymagania normy w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych. Do czasu opublikowania niniejszego komunikatu wyrób został wycofany z obrotu.

MODECOM FreeTab 2099 - wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych. Delegatura w Kielcach wszczęła postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu nie spełniającego wymagań. Czasowo zakazano wprowadzającemu udostępniania wyrobu. Jednocześnie postanowieniem wyznaczono termin do usunięcia niezgodności wyrobu w terminie 2 miesięcy. Delegatura w Kielcach prowadzi postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego.

evoPAD 970W - wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych. Delegatura we Wrocławiu przeprowadziła postępowanie administracyjne wobec dystrybutora wyrobu z siedzibą w Kraju. W wyniku postępowania zakazano dystrybutorowi udostępniania wyrobu. Producenta wyrobu, z siedzibą w Szkocji został wezwany do usunięcia niezgodności lub wycofania wyrobu z obrotu.

OMEGA MID 7500 - Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych. W wyniku prowadzonego wobec wprowadzającego wyrób do obrotu postępowania, zakazano okresowo udostępniania wyrobu. Delegatura w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami.

MANTA MID11 - Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych. Ze względu na nie usunięcie przez wprowadzającego wyrób do obrotu przyczyn niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zakazano udostępniania wyrobu.

GOCLEVER TAB A93.2 - Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie natężenia pola zaburzeń promieniowanych. Ze względu na brak możliwości usunięcia niezgodności, wprowadzający podjął decyzję o wycofaniu wyrobu z obrotu.

APOLLO QUICKI 1041 - Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie natężenia pola zaburzeń promieniowanych. Wprowadzający wyrób do obrotu usunął stwierdzone niezgodności - dokonał wymiany dołączonych do wyrobu zasilaczy nie spełniających wymagań oraz przeprowadził ich utylizację.

Colorovo City Light TAB 7 - Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych. Wprowadzający wyrób do obrotu usunął stwierdzone niezgodności -dokonał wymiany dołączonych do wyrobu zasilaczy nie spełniających wymagań.

GOCLEVER TAB R70 - Wyrób nie spełniał wymagań zasadniczych w zakresie napięcie zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych. Wprowadzający wyrób do obrotu usunął stwierdzone niezgodności - dokonał wymiany dołączonych do wyrobu zasilaczy nie spełniających wymagań.

MANTA MID 06 N - Wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych. W wyniku przeprowadzonego wobec wprowadzającego wyrób do obrotu postępowania, okresowo zakazano udostępniania wyrobu. Delegatura w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami.

Tracer OVO AIR - Wyrób nie spełniał wymagań zasadniczych w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych. Wprowadzający wyrób do obrotu skutecznie usunął przyczyny niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami.

Informacja prasowa/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Tablet | tani tablet android
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy