Operatorzy będą ostrzegać o wysokim rachunku za SMS-y

Operatorzy będą ostrzegali przed drogimi SMS-ami - UKE zakończył uzgodnienia ostatecznych zapisów Kodeksu Jakości Usług Dodanych, nakładającego dodatkowe obowiązki na podmioty wykorzystujące numerację Premium Rate.

Kodeks jest wynikiem współpracy UKE oraz przedstawicieli Komitetu Usług Dodanych, a jego zapisy mają służyć ochronie interesów konsumentów, którzy powinni świadomie i bez obaw korzystać z usług Premium Rate. Prace w powyższym zakresie wspierał również UOKiK.

10 czerwca br. Kodeks zostanie przyjęty przez Radę PIIT (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), w ramach której działa Komitet Usług Dodanych. Kodeks Jakości Usług Dodanych będzie obowiązywał wszystkich dostawców treści oraz operatorów zrzeszonych w Komitecie Usług Dodanych.

Zgodnie z postanowieniami kodeksu, agregatorzy usług Premium będą informować abonenta o przekroczeniu dziennego i miesięcznego limitu kwotowego na usługi Premium Rate. Obecnie przyjęte kwoty limitów kwotowych wynoszą: limit dzienny - 31 zł brutto, limit miesięczny - 200 zł brutto.

Reklama

Przyjęty tymczasowy model powiadamiania, który w praktyce funkcjonuje już od 15 kwietnia 2011 roku, nie uwzględnia jednak wszystkich poniesionych przez abonenta kosztów a jedynie koszty poniesione w przypadku konkretnej usługi (numer Premium Rate). Prezes UKE stoi na stanowisku, że docelowo powiadomienia mają być wysyłane przez operatorów i muszą obejmować zbiorczo wszystkie koszty Premium Rate na danym koncie abonenckim. Takie rozwiązanie, w opinii Prezesa UKE, powinno zostać wdrożone przez operatorów do końca 2011 roku.

Cyfrowy Polsat oraz P4 (Play) planują wprowadzenie takiego rozwiązania już w III kwartale 2011r., PTK Centertel (Orange) w styczniu 2012 r., zaś PTC (T-Mobile) - pod koniec 2012 roku. Polkomtel (Plus) zajął stanowisko, z którego wynika, że wystarczające jest wysyłanie powiadomień z poziomu agregatora, a zobowiązanie operatorów do wprowadzenia takiej funkcji powinno nastąpić po okresie obowiązywania pierwszego rozwiązania i analizie potrzeby rozszerzania tej funkcji na operatorów. W związku z tym nie zobowiązał się do wprowadzenia tego rozwiązania w określonym terminie.

Ważnym z punktu widzenia klientów rozwiązaniem, omawianym z operatorami, było blokowanie numerów Premium Rate na życzenie klienta. W tym zakresie UKE rekomenduje wprowadzenie blokad z podziałem na konkretne serwisy (np. serwisy dla dorosłych, konkursy, gry, inne serwisy subskrypcyjne), kategorie kwotowe lub całości numeracji PR. Blokady wszystkich serwisów PR, w opinii UKE, powinny zostać wdrożone najpóźniej pod koniec III kwartału 2011 roku. Docelowo, do połowy 2012 roku operatorzy powinni wdrożyć system blokady z podziałem na konkretne serwisy, kategorie kwotowe lub całości numeracji PR.

W kwestii blokowania numerów Premium Rate operatorzy również wskazują na różne możliwości wprowadzenia takiej usługi dla swoich klientów. Obecnie P4 umożliwia swoim klientom bez dodatkowych opłat blokowanie dostępu do wszystkich usług Premium poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Cyfrowy Polsat określił szacunkowy czas potrzebny na wdrożenie rozwiązania na III kwartał 2011, PTK Centertel - styczeń 2012, PTC - I kwartał 2012 roku. Polkomtel nie określił terminu. Oba rozwiązania techniczne zostały również uwzględnione w nowelizowanych przepisach Prawa telekomunikacyjnego i będą obowiązywały operatorów po wejściu w życie ustawy.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami kodeksu, usługodawca zobowiązany będzie do określenia we wszystkich materiałach promocyjnych wysokości opłaty za korzystanie z usługi dodanej, w sposób czytelny i jednoznaczny, niewprowadzający w błąd i niebudzący wątpliwości klienta. Usługę dodaną można będzie aktywować tylko poprzez zdefiniowany katalog komend startowych, zawarty w regulaminie tej usługi, przy czym komendą startową nie może być komunikat o treści STOP, wykorzystywany w procesie dezaktywacji usługi.

Klient aktywując serwis subskrypcyjny musi otrzymać też informację, w jaki sposób może dezaktywować daną usługę. Usługodawca zapewni możliwość rezygnacji z subskrypcji za pomocą wiadomości SMS o treści STOP i nazwa identyfikująca usługę. Z dezaktywacją serwisu subskrypcyjnego nie może wiązać się podwyższona opłata. Niezależnie od tego, operatorzy umożliwią swoim abonentom składanie dyspozycji rezygnacji z subskrypcji poprzez kontakt z Call Center danego operatora.

Zarówno aktywacja, jak również dezaktywacja serwisu subskrypcyjnego, będzie każdorazowo potwierdzana przez dostawcę usługi. W przypadku aktywacji subskrypcji użytkownik automatycznie otrzyma: potwierdzenie dokonania subskrypcji wraz z nazwą usługi/konkursu, informację o częstotliwości otrzymywania usługi, informację o koszcie odebranej wiadomości, informację o miejscu udostępnienia regulaminu, informację o sposobie rezygnacji (ze wskazaniem numeru i komendy).

Sygnatariusze Kodeksu zobowiązują się również do skutecznego egzekwowania od swoich kontrahentów wypełniania postanowień Kodeksu poprzez odpowiednie zapisy umowne, a w przypadkach rażącego naruszenia postanowień Kodeksu do nakładania kar na nieuczciwych kontrahentów, włącznie z rozwiązaniem zawartej umowy.

Przyjęcie Kodeksu nie oznacza końca rozmów prowadzonych przy "stole bez kantów". Zgodnie z ustaleniami, prezes UKE będzie co kwartał organizował spotkania wszystkich sygnatariuszy Kodeksu w celu bieżącej analizy sytuacji na rynku usług o podwyższonej opłacie. Umożliwi to zweryfikowanie, czy przyjęte rozwiązania są wystarczające i eliminują nieuczciwe praktyki na rynku usług dodanych.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: UKE

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy