REGULAMIN "Freecom SMS"

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

1. "Freecom SMS", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, zwaną dalej INTERIA.PL.

2. Fundatorem nagród jest Veracomp S.A. w Krakowie.

3. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 13 marca 2008 r. do godziny 23:59:59 dnia 17 marca 2008 r.. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

4. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

5. Nagrodą w Konkursie jest : 5 (słownie: pięć) Cyfrowe bezprzewodowe radio internetowe Freecom Musical, o wartości 445 zł brutto.

Reklama

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL, współpracowników INTERIA.PL oraz Veracomp S.A. oraz członków ich rodzin. Konkurs przeznaczony jest dla użytkowników sieci Orange, Era i Plus GSM.

7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

Zasady Konkursu

8. Aby wziąć udział w Konkursie należy okresie od godziny 00:00:01 dnia 13 marca 2008 r. do godziny 23:59:59 dnia 17 marca pozostawić swoje zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości SMS, o treści GRY.XX gdzie XX jest odpowiedzią na zadane pytanie, które brzmi: "Czy Freecom jest firmą azjatycką?". Prawidłową odpowiedź należy wysłać na numer 7152 o treści GRY.ODPOWIEDŻ (przykład GRY.TAK) Koszt SMS: 1 zł netto; (1,22 zł brutto).

9. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 7152 (koszt 1 zł/1,22 zł z VAT). Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwala zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Konkursu tylko jednego uczestnika.

10. Po prawidłowym wysłaniu SMS -a i jego przyjęciu w Systemie, System odsyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

11. Nagrody otrzymają osoby, które wyślą SMS zgodnie z pkt. 8 i 9 regulaminu, a wysłany przez nich SMS zostanie odnotowany przez system jako:

1. Pierwszy otrzymany po godz. 13.13 w dniu 13 marca 2008 r., otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt.5.,

2. Pierwszy otrzymany po godz. 14.14 w dniu 14 marca 2008 r., otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt.5.,

3. Pierwszy otrzymany po godz. 15.15 w dniu 15 marca 2008 r.,, otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt.5.,

4. Pierwszy otrzymany po godz. 16.16 w dniu 16 marca 2008 r., otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt.5.,

5. Pierwszy otrzymany po godz. 17.17 w dniu 17 marca 2008 r., otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt.5.,

12. Lista zwycięzców zostanie ustalona w terminie 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

13. Wszyscy zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród telefonicznie (rozmowa telefoniczna lub wiadomość SMS), pod numer telefonu komórkowego, z którego zwycięzca dokonał połączenia z numerem konkursowym. Przedstawiciel Organizatora Konkursu wyśle wiadomość SMS -a za pomocą specjalnego programu komputerowego z informacją o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez uczestnika danych, umożliwiających identyfikację uczestnika obejmujących w treści tego maila jego imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 05 kwietnia 2008 r. godziny 23:59.59, Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres wskazany w SMS -ie informującym o wygranej (sms@firma.interia.pl)

14. W celu przekazania nagród przez INTERIA.PL, nagrodzeni Uczestnicy powinni podać swoje dane osobowe, o których mowa w pkt. 14 powyżej. Dane te Uczestnik podaje w zakresie niezbędnym dla realizacji właściwej realizacji konkursu , w tym przekazania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik odmówi podania danych, INTERIA.PL będzie miała prawo odmówić wydania nagrody takiemu Uczestnikowi.

15. W przypadku braku odpowiedzi na SMS -a w terminie, o którym mowa wyżej, braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie w terminie, o którym mowa powyżej lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu lub podania niepełnych danych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w Konkursie, nagrody te przypadają na rzecz INTERIA.PL

16. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

17. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

18. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając INTERIA.PL, działającemu w tym zakresie jako organizator, stosowne oświadczenie na piśmie.

19. Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

20. INTERIA.PL zobowiązuje się do wysłania nagród laureatom konkursu najpóźniej do 31 maja 2008 r. .

21. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub firmą kurierską przez INTERIA.PL.

22. INTERIA.PL zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub po wskazaniu przez zwycięzcę Konkursu terminu realizacji nagrody.

23. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

24. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

Postanowienia końcowe

25. Brak akceptacji dla regulaminu Konkursu, niespełnienie warunków określonych w Regulaminie powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

26. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, jeżeli zostanie on Zwycięzcą Konkursu. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

27. Prawo do nagrody głównej może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia INTERIA.PL kwoty należnego podatku.

28. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

29. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach oferowanych przez Organizatora, a w szczególności zabrania się korzystania z komputera i z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Operatora lub innych Organizatorów i twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

30. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

31. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

32. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

33. INTERIA.PL nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie. INTERIA.PL nie będzie w szczególności sprawdzała danych wskazanych przez osobę w przesłanej wiadomości email na adres sms@firma.interia.pl. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

34. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

35. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą złocenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy , której przeprowadzany jest konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.

36. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

37. INTERIA.PL wystawia dowody księgowe na nagrody konkursowe dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie INTERIA.PL w terminie 7 dni od daty publikacji wyników lub wyłonienia Laureatów Konkursu na stronach internetowych Konkursu.

38. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie INTERIA.PL oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy