REGULAMIN KONKURSU "Wygraj aparat Samsung!"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Wygraj aparat Samsung!" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 o kapitale zakładowym w wysokości 5 075 823 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i 00/100)(opłacony w całości) (dalej: "Organizator").

2. Konkurs trwa od dnia 07.07.2010 do godziny 23:59:59 dnia 13.07.2010 r.

Reklama

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.nt.interia.pl.

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi na pytanie zamknięte oraz których odpowiedzi na pytania otwarte zostały uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Biorąc udział w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.nt.interia.pl.

III. Zasady Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie zamknięte, które brzmi: "Jakie modele aparatów SAMSUNG wyposażono w 2 wyświetlacze, z przodu i z tyłu obudowy? Zaznacz 1 prawidłową odpowiedź.",

2) udzielenie odpowiedzi na pytanie opisowe: "Dlaczego warto mieć dwa wyświetlacze w jednym aparacie?",

3) przesłanie odpowiedzi na pytania wskazane w pkt. 1 i pkt. 2 powyżej na adres nt@firma.interia.pl

2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, z zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

IV. Wybór Zwycięzców

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 1 (słownie: jedna) osoba, które poprawnie odpowiedzą na pytania zamknięte, a ich odpowiedzi na pytania opisowe zostaną uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową.

3. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością i poczuciem humoru Uczestników oraz poziomem merytorycznym udzielonych odpowiedzi.

4.

Z chwilą odbioru nagrody, Laureat Konkursu udziela Organizatorowi zgody niepodlegającej wypowiedzeniu, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie na:

a. eksploatację odpowiedzi na pytania w zakresie rozpowszechniania, nadawania udostępniania w taki sposób aby każdy miał dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

b. zwielokrotnienie i utrwalenie w formie elektronicznej, papierowej dowolną techniką,

c. łączenie z innymi utworami,

d. udzielenie zgody w zakresie określonym powyżej firmie SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2a. "

V. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Organizator.

2. Nagrodą w Konkursie jest 1 (słownie: jeden) aparat fotograficzny Samsung PL 100.

3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została nadesłana nagrodzona odpowiedź na pytanie. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 1 i 2 rozdz. III ust. 1 nagrody przepadają na rzecz INTERIA.PL

4. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę Konkursu danych, umożliwiających jego identyfikację obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP.

5. Dane, o których mowa powyżej, zwycięzca przesyła na adres nt@firma.interia.pl w terminie do 14.07.2010 r. godzina 23:59.59.

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez adresy. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

9. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

10. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne dla przyznania nagrody.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania lub nicka w serwisie www.nt.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL S.A. Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. - INTERIA.PL S.A. Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Kraków | uczestnik | osobowe | Dane osobowe | konkursy | konkurs | pytania | organizator | regulamin | Samsung | nagrody
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama