Reklama

Innowacyjna terapia antynowotworowa przetestowana w Polsce

Rozwijana przez Helix Immuno-Oncology technologia TDB ma szansę już w najbliższym czasie okazać się przełomem w terapii nowotworów. Potwierdzają to wyniki prowadzonego w Polsce badania klinicznego fazy I/IIa. Zanotowano w nim 78 proc. odpowiedź na leczenie u pacjentów z najwyższych grup dawkowania.

Technologia Tumor Defense BreakerTM (L-DOS47), jako jedyna na świecie, neutralizuje kwasowość mikrośrodowiska nowotworów litych, dzięki czemu ma szansę w niedługim czasie stać się prawdziwym przełomem w immunoonkologii. Dowodzą tego wyniki otwartego, nierandomizowanego badania klinicznego fazy I/IIa, oceniającego profil bezpieczeństwa, tolerancję zwiększonych dawek TDB oraz skuteczność terapii.  

Grupa badawcza objęła mężczyzn i kobiety powyżej 18-ego roku życia, cierpiących na niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w zaawansowanym stadium rozwoju (IIIb/IV). Nabór pacjentów został przeprowadzony w kohortach liczących od 3-ech do 6-ciu osób. Jako podstawę do określenia stopnia zaawansowania NDRP wykorzystano klasyfikację Tumour Node Metastases (wydanie 7). Spośród 90-ciu pacjentów, którzy zgłosili się do badania przesiewowego, 55-ciu podano co najmniej jedną dawkę TDB w wysokości od 0,12 do 13,55 µg/kg. 21 z nich ukończyło cztery cykle leczenia, natomiast 16-tu przyjęło dodatkowe dawki TDB.  W oparciu o klasyfikację TNM oraz badanie tomografii komputerowej, u 48-u tj. 85 proc. pacjentów stwierdzono IV stopień zaawansowania choroby. Żaden z badanych nie cierpiał wcześniej na nowotwory, czy przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego.

Reklama

Spośród łącznej liczby 390 dawek, które pacjenci przyjęli w badaniu fazy I, 96 proc. podano bez opóźnień, czy zakłóceń ciągłości terapii. Pacjentom z czterech grup, które otrzymały dawki w wysokości od 5,76 do 13,55 μg/kg, aplikowano je przez dłuższy czas. Profil bezpieczeństwa TDB w tych przypadkach był porównywalny do pozostałych grup, które otrzymywały lek w krótszym okresie.

W ocenie skuteczności terapii, wzięto pod uwagę wyniki 47-miu spośród wszystkich 55-ciu pacjentów, którzy uczestniczyli w badaniu fazy I. U 78 proc. osób z najwyższych grup dawkowania (od 5,76 do 13,55 µg/kg) stwierdzono odpowiedź na leczenie po przyjęciu dwóch cyklów TDB. Dodatkowo, u 50 proc. z nich odnotowano stabilizację choroby (w rozumieniu kryteriów RECIST v1.1) oraz zmniejszenie zmian patologicznych. W 57 proc. przypadków nie zauważono progresji choroby przez ponad 16 tygodni. Stwierdzono także tendencję do odpowiedzi zależnej od dawki - przyjęcie większej porcji wiązało się z lepszą odpowiedzią na leczenie.

Warto dodać, że u wszystkich pacjentów odnotowano dobrą tolerancję TDB. U 44-ech z nich (tj. 80 proc.) wystąpiły zdarzenia niepożądane. Przy czym, zaledwie w jednym przypadku zdecydowano o przerwaniu terapii. Powodem odstawienia leczenia było pojawienie się bólu kości 4. stopnia. Stwierdzono, że uwalnianie cytokin przy dawkach do 13,55 µg/kg (maksymalna podana w badaniu) nie jest uzależnione od podanej porcji.

Przeprowadzone badanie pozwoliło określić wstępny profil bezpieczeństwa TDB oraz uzasadnić proponowaną wysokość dawki. Zebrane wyniki zostaną wykorzystanie do dalszej weryfikacji wskazań zastosowania TDB przy poszczególnych chorobach onkologicznych. Ponadto otrzymane dane potwierdziły, że terapia może okazać się skuteczna w leczeniu nowotworów wykazujących ekspresję CEACAM6. Wyniki badania sugerują także, że zdolność TDB w zakresie modulowania pH środowiska komórkowego, może być jeszcze bardziej efektywna w leczeniu nowotworów, w przypadku skojarzenia technologii z innymi, komplementarnymi terapiami (np. CAR-T lub checkpoint inhibitors, jak również standardowymi chemioterapiami).

- Wyniki badania LDOS002 napawają nas ogromną nadzieją, dowodzą one bowiem, że najprawdopodobniej już wkrótce technologia Tumour Defence BreakerTM otworzy ścieżkę do wysoce efektywnego leczenia chorób nowotworowych. Uzyskane dane potwierdzają zasadność kierunku prac badawczych Helix Immuno-Oncology, co bardzo nas cieszy i motywuje do dalszego rozwoju technologii - powiedział dr Paweł Wiśniewski, Prezes Zarządu Helix Immuno-Oncology.

Autorami badania LDOS002 są: prof. Rodryg Ramlau, dr Dariusz Kowalski, prof. Cezary Szczylik, dr Aleksandra Szczęsna, prof. Elżbieta Wiatr, prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż, Steve Demas i Heman Chao . Obiecujące wyniki zaprezentowano w Wiedniu podczas World Conference on Lung Cancer, organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Rakiem Płuca (International Association for the Study of Lung Cancer - IASLC).

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: nowotwory | onkologia | lek na raka | terapia antynowotworowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama