REGULAMIN "Halo Wakacje SMS"

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

1. "Halo Wakacje SMS", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, zwaną dalej INTERIA.PL.

2. Fundatorem nagród jest INTERIA.PL.

3. Konkurs rozpoczyna się 14 sierpnia i trwa do 20 sierpnia 2007 r.

4. Nagrodami w Konkursie są:

a) bramka Linksys PAP 2T-EU,

b) 5 (pięć) płyt CD

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL, współpracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

Reklama

Zasady Konkursu

7. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać SMS o treści HALO.XX gdzie XX jest odpowiedzią na zadane pytanie, które brzmi: "Ile kosztuje brutto minuta połączenia na telefon stacjonarny za pomocą Halo Interia do Wielkiej Brytanii?". Prawidłową odpowiedź należy wysłać na numer 7152 o treści Halo.ODPOWIEDŹ (przykład HALO.0,17 zl)..

8. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 7152 (koszt 1 zł/1,22 zł z VAT). Jeden uczestnik może pozostawić nieograniczoną liczbę zgłoszeń. Każde ze zgłoszeń, bierze udział w konkursie.

9. Po prawidłowym wysłaniu SMS-a i jego przyjęciu w Systemie, System odsyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

10. Nadawca co 20-tego SMS-a otrzymuje nagrodę, o których mowa w pkt.4 lit.b) regulaminu. Nagrody przyznawane będą do momentu wyczerpania nagród. Nadawca 120-tego SMS-a otrzymuje nagrodę, o których mowa w pkt.4 lit a) regulaminu.

11. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się w ciągu siedmiu (7) dni roboczych po zakończeniu Konkursu według poniższych zasad:

a) Komputer zawierający listę zgłoszeń według kolejności ich wpływu wskaże 6 zgłoszeń będących kolejno 20-tym,40-tym,60-tym,80-tym,100-tym,120-tym zgłoszeniem z listy;

b) Przedstawiciel Organizatora Konkursu wyśle SMS' a za pomocą specjalnego programu komputerowego z informacją o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez uczestnika danych, umożliwiających identyfikację kandydata obejmujących imię, nazwisko oraz adres zamieszkania w terminie do 28 sierpnia 2007 r. godziny 23:59.59, Uczestnik przesyła swoje dane na potrzeby odbioru nagrody na adres wskazany w SMS'ie informującym o wygranej (sms@firma.interia.pl)

c) W przypadku braku odpowiedzi na SMS'a w terminie, o którym mowa wyżej, braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie w terminie, o którym mowa powyżej lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu lub podania danych niepełnych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w Konkursie, przedstawiciel Konkursu powtarza procedurę wybierania nadawcy zgłoszenia następującego po zgłoszeniu odrzuconym na zasadach określonych powyżej aż do wyłonienia kandydata zgodnie z zasadą wskazana w punkcie 11 lit. b. Procedura ta nie zmienia zasada ustalania kolejnych zwycięzców Konkursu zgodnie z punktem 10 powyżej. Jeżeli pomimo powtórzenia procedury wyboru nie uda się w terminie określonym w pkt. 11 b rozdysponować całej puli nagród, nagrody te przypadają na rzecz INTERIA.PL

12. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

13. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

14. Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

15. INTERIA.PL zobowiązuje się do przesłania nagród laureatom konkursu w terminie 21 dni od zakończenia konkursu.

16. INTERIA.PL oświadcza, a Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami Konkursu lub nie spełnienia wymogów Regulaminu nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy uczestników Konkursu, który spełnia warunki Konkursu zgodnie z pkt 11.

17. Nagrody zostaną przesłane pocztą, przez INTERIA.PL.

18. INTERIA.PL zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub po wskazaniu przez zwycięzcę Konkursu terminu realizacji nagrody.

19. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

20. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

Postanowienia końcowe

21. Brak akceptacji dla regulaminu Konkursu, niespełnienie warunków określonych w Regulaminie powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

22. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, jeżeli zostanie on Zwycięzcą Konkursu. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Konkursu

23. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

24. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

25. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

26. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

27. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

28. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie INTERIA.PL.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy