#WstydźSię! - konkurs

Zgodnie z obietnicą mamy dla Was wspólnie z wydawnictwem Insignis konkurs, związany tym razem z niedawną premierą książki Jona Ronsona zatytułowanej #WstydźSię! Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie aby wygrać fajne nagrody.

Zgodnie z obietnicą mamy dla Was wspólnie z wydawnictwem Insignis konkurs, związany tym razem z niedawną premierą książki Jona Ronsona zatytułowanej #WstydźSię! Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie aby wygrać fajne nagrody.

Zgodnie z obietnicą mamy dla Was wspólnie z wydawnictwem Insignis konkurs, związany tym razem z niedawną Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie aby wygrać fajne nagrody.

Uproszczone zasady brzmią tak: od dziś do przyszłego czwartku (18.05.2017) do godziny 23:59 przyślijcie na adres redakcja@geekweek.pl odpowiedź na pytanie: "podaj własną definicję uczucia wstydu". Wygrają trzy osoby, które podadzą najlepsze, zdaniem naszego skromnego jury, odpowiedzi - jak zawsze, doceniać będziemy kreatywność.

Wasze odpowiedzi nie będą przez nas publikowane (chyba, że będziecie tego bardzo chcieli), więc nie musicie się wstydzić. Powodzenia :)

Reklama

 

Regulamin konkursu #WstydźSię!

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Netshare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000277904 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 115 000,00 zł, o nr identyfikacji podatkowej NIP: 7010063804, REGON: 140904078, (dalej „Organizator”), a niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs związany jest z premierą książki #WstydźSię! Jona Ronsona.
 4. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie drogą mailową na adres: redakcja@geekweek.pl, które brzmi: „podaj własną definicję uczucia wstydu”.
 5. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również stwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

ZASADY KONKURSU

 

 1. Organizator posiada wszelkie niezbędne prawa uprawniające go do organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 2. Konkurs trwa od 11.05.2017 do 18.05.2017 włącznie. Aby zgłosić się do Konkursu oraz wziąć w nim udział należy:
 • podać Organizatorowi imię i nazwisko oraz adres e-mailowy,
 • przesłać Organizatorowi, za pomocą maila odpowiedź na pytanie konkursowe, najpóźniej do godziny 23:59 w dniu 18.05.2017 roku.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 3. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub innych praw.

 

NAGRODY

 

 1. Zwycięzcami Konkursu zostaną trzy osoby, które udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa.
 1. Nagrodą w Konkursie są trzy egzemplarze książki Jona Ronsona #WstydźSię!, które otrzymają autorzy trzech najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Organizator ogłosi wyniki konkursu, w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu w serwisie na stronie geekweek.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin dostępny będzie na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 4. Fakt wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagrody. Poza wyżej wskazanymi przypadkami dane osobowe uczestników Konkursu mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do wspomnianych danych na podstawie właściwych przepisów prawa. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika w Konkursie głosowaniu.
 5. Podanie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Konkursu.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 8. Reklamację rozpatruje Organizator. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora: Netshare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000277904 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 115 000,00 zł, o nr identyfikacji podatkowej NIP: 7010063804, REGON: 140904078, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zwycięzców Konkursu.
 9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Uczestnikiem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające jak również wskazanie czego domaga się Uczestnik.
 10. Netshare Spółka ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej chyba że Użytkownik zaznaczył w reklamacji inny sposób powiadomienia.
 11. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym.
 12. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych (np. regulaminy, statuty).
Geekweek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama