Reklama

Konkurs Internet Explorer 9 Beta - regulamin

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Konkurs Internet Explorer 9 Beta" (dalej "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117, o kapitale zakładowym w wysokości 5 075 823 zł (opłacony w całości) oraz NIP 677-21-18-727. (dalej "Organizator").

2. Konkurs trwa od dnia 07 grudnia 2010 do dnia 27 grudnia 2010 r. do godziny 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://nt.interia.pl/internet/cyberkultura/news/konkurs-internet-explorer-9,1563060 ("Strona").

Reklama

3. Konkurs skierowany jest do użytkowników przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 9 Beta.

II. Uczestnicy Konkursu

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, która w celu przeglądania zasobów internetu korzysta z oprogramowania Microsoft Internet Explorer 9 beta. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

6. Przesyłając odpowiedź na pytanie konkursowe Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie www.nt.interia.pl

III. Zasady Konkursu

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. posiadanie zainstalowanego na własnym komputerze oprogramowania Microsoft Internet Explorer 9 beta

9. Wykonanie zadania Konkursowego określonego w ust.9 poniżej Zadaniem Konkursowym (dalej: "Zadanie") uczestnika jest:

b. zlokalizowanie słów konkursowych w trzech artykułach publikowanych na łamach serwisu nowe technologie w portalu INTERIA.PL (nt.interia.pl):

i. pierwszy artykuł zostanie zamieszczony dnia 07.12.2010

ii. drugi artykuł zostanie zamieszczony dnia 14.12.2010

iii. trzeci artykuł zostanie zamieszczony dnia 21.12.2010.

c. odpowiedź na pytanie "Dlaczego korzystasz z Microsoft Internet Explorer 9 Beta?"

d. przesłanie trzech słów konkursowych znalezionych w artykułach opisanych w lit. b oraz odpowiedzi na pytanie określone w lit. c na adres nt@firma.interia.pl w terminie nie później niż do godziny 23:59:59 dnia 27.12.2010,

10. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału tylko jeden raz w trakcie trwania całego konkursu.

11. Poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe (dalej: Treść) Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) jest jedynym autorem Treści i posiada pełnię praw autorskich do Treści,

b) treść nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

IV. Nagrody, Wybór Zwycięzców

12. Fundatorem nagród w Konkursie jest Microsoft Sp. z o.o. | Al. Jerozolimskie 195A | 02-222 Warszawa | Polska NIP 527-010-33-91 | KRS 0000056838 |.

13. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby wybrane przez Komisję Konkursową, które spełniły warunki Regulaminu 8,9 a ich odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie uznana przez Komisją Konkursową za najciekawszą i poprawną językowo.

14. Wyboru zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora.

15. O przyznaniu nagród Laureaci zostaną niezwłocznie powiadomieni e-mailem wysłanym na adres z którego została wysłana ich odpowiedź na pytanie konkursowe, nie później niż do 28 grudnia 2010 r.

16. Każdy ze Zwycięzców jest zobowiązany w odpowiedzi na powiadomienie określone w pkt. 15 przesłać swoje dane osobowe oraz zgodę na przekazanie nagrody pienieżnej na poczet podatku o którym mowa w pkt.18

17. Komisja Konkursowa dokona wyłonienia 5 pięciu Zwycięzców spośród wszystkich uczestników spełniających warunki Konkursu. Każdy ze zwycięzców otrzyma:

a. Nagrodę główną w postaci Oprogramowania

Microsoft Windows 7 Ultimate o wartości netto rynkowej 1200 zł brutto

b. Nagrodę pieniężną w wysokości 133,30 zł

18. Nagrody pieniężne , o których mowa w pkt. 17"b" Regulaminu nie zostaną wydane Laureatowi lecz przekazane przez Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.), tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% całkowitej wartości nagrody (głównej i pieniężnej), na co Zwycięzca wyraża zgodę. Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

19. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą wyłonioną jako zwycięzca w Konkursie, niepodania danych osobowych, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w niniejszym Regulaminie w tym rozdz. II pkt. 4,5,6, oraz rozdz. III pkt. 8, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

20. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę konkursu wyłonionego przez Komisję Konkursową, nagroda przepada na rzecz Fundatora.

21. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż do dnia 04.01.2011.

22. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie serwisu Nowe Technologie niezwłocznie po ich wyłonieniu przez Komisję Konkursową, najpóźniej do 05.01.2011.

23. Nagrody zostaną przesłane Laureatom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres wskazany w wiadomości e-mail najpóźniej do 7 dni roboczych od daty podania do publicznej wiadomości wyników Konkursu. Zwycięzcy tracą prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Fundatora, jeżeli przekazane przez nich dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

24. Laureaci, a w przypadku osób niepełnoletnich ale powyżej 13 roku życia - ich przedstawiciele ustawowi - są zobowiązani do podpisania dokumentów stwierdzających przyjęcie nagrody.

25. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

26. Zwycięzcy nie mogą przenieść praw do przyznanej im nagrody na osoby trzeciej.

27. Zwycięzcy mają prawo zrzec się prawa do przyznanej im nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie w formie pisemnej.

V. Dane osobowe

28. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest INTERIA.PL.

29. Uczestnicy poprzez akceptację Regulaminu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, w tym do zamieszczenia imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania uczestników na Stronie w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

30. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.

31. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.

32. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i rozliczenia i doręczenia nagród.

33. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VI. Reklamacje

34. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w czasie jego trwania oraz w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości wyników ostatniej edycji Konkursu - decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora..

35. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od doręczenia. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi listem poleconym, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

VII. Postanowienia końcowe

36. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b) niewykorzystywania uczestnictwa w konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

37. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

38. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie:

a. wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie www Konkursu

b. nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy