Ustawa o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych już z podpisem prezydenta

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała właśnie, że 6 września 2019 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych często nazywana jest też megaustawą, bo wprowadza zmiany w aż 14 dotychczasowych. Jak dowiadujemy się z jej uzasadnienia, celem jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, które stanowią przeszkodę w budowie sieci szerokopasmowych. To zniwelowanie obciążeń administracyjno-prawnych, proceduralnych i finansowych ma być warunkiem realizacji przez Polskę celów zawartych w Narodowym Planie Szerokopasmowym oraz zobowiązań w zakresie zapewnienia dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Reklama

Jakich zmian należy zatem oczekiwać? Rozszerzono m.in. definicję infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu o linię kablową nadziemną, wprowadzono możliwość finansowania przez samorządy kosztów inwestycji, utworzono Fundusz Szerokopasmowy jako instrument wsparcia rozwoju dostępności usług szerokopasmowego dostępu do internetu ze środków krajowych i dodano rozdział, który zawiera regulacje dotyczące utworzenia Systemu Informacyjnego o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne, który będzie publiczną, bezpłatną bazą danych zawierającą informacje o polu elektromagnetycznym w środowisku.

Obniżono także stawki za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wprowadzono możliwość zawarcia przez jednostkę samorządu terytorialnego tzw. umowy inwestycyjnej, na mocy której w zamian za realizację przez inwestora inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty, stawkę zapisaną w ustawie można jeszcze obniżyć (takimi pożądanymi przez samorząd inwestycjami mogą być nie tylko sieci szerokopasmowe, ale sieci elektroenergetyczne, wodociągowe czy gazowe). Co więcej, znacznie ułatwiono dostęp do terenów leśnych w celu umieszczenia na tych terenach infrastruktury telekomunikacyjnej.

Nie można też pominąć modyfikacji w prawie ochrony środowiska, gdzie zmianie uległ przepis dotyczący dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Poza tym, od momentu wejścia w życie ustawy, pomiary pól elektromagnetycznych wokół instalacji lub urządzeń wykonywane będą bezpośrednio przed uruchomieniem instalacji lub urządzenia, a zarządca lub właściciel nieruchomości, na której nastąpiła zmiana istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości, skutkująca zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia, będzie mógł pisemnie wystąpić o dokonanie nowych pomiarów.

Ustawa zwiększa także możliwości budowania infrastruktury na obszarach, na których do tej pory występował zakaz lub znaczące ograniczenia w tym zakresie, takich jak: uzdrowiska, parki narodowe, rezerwaty przyrody (m.in. przez zniesienie zakazów i ograniczeń w lokalizowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze na terenach uzdrowiskowych oraz umożliwienie – w ściśle określonych przypadkach i po spełnieniu określonych wymogów – budowy instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze na terenach parków narodowych czy rezerwatów przyrody).

Źródło: GeekWeek.pl/tvpparlament

Geekweek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy