"Wygraj telefon Samsung!" - Regulamin konkursu

1. I. Postanowienia ogólne

1.	I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Wygraj telefon Samsung! II edycja" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 o kapitale zakładowym w wysokości 5 075 823 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i 00/100)(opłacony w całości) (dalej: "Organizator").

2. Konkurs trwa od dnia 01.12.2010 do godziny 23:59:59 dnia 07.12.2010 r.

Reklama

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.nt.interia.pl.

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi na pytanie otwarte oraz których odpowiedzi na pytanie zostały uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik")

może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Biorąc udział w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.nt.interia.pl.

III. Zasady Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte: "Dlaczego warto mieć "niezniszczalny" telefon?",

2) przesłanie odpowiedzi na pytania wskazane w pkt. 1 powyżej na adres nt@firma.interia.pl

2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, z zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

IV. Wybór Zwycięzców

1. Wyboru zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora.

Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Zwycięzcą Konkursu zostanie 1 (słownie: jedna) osoba, której odpowiedź na pytanie opisowe zostanie uznana za najciekawszą przez Komisję Konkursową.

3. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością i poczuciem humoru Uczestników oraz poziomem merytorycznym udzielonych odpowiedzi.

4. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi udziela niewyłącznej, nieodpłatnej, nieodwołalnej, licencji (z prawem do udzielenia sublicencji) na czas nieokreślony na wykorzystanie z nadesłanych odpowiedzi na pytania Konkursowe.

V. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Organizator.

2. Nagrodą w Konkursie jest 1 (słownie: jeden) aparat telefoniczny Samsung B2710.

3. O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została nadesłana nagrodzona odpowiedź na pytanie. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 1 i 2 rozdz. III ust. 1 nagrody przepadają na rzecz INTERIA.PL

4. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę Konkursu danych, umożliwiających jego identyfikację obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP.

5. Dane, o których mowa powyżej, zwycięzca przesyła na adres nt@firma.interia.pl w terminie do 07.12.2010 r. godzina 23:59.59.

6. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

8. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazany przez Zwycięzcę adres. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

9. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

10. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania lub nicka w serwisie www.nt.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL S.A. Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. - INTERIA.PL S.A. Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

4. Organizator wystawia dowody księgowe na nagrody dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od daty zamieszczenia wyników na stronach internetowych Konkursu lub wyłonienia zwycięzców Konkursu.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: konkursy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy