Nowe e-dowody od 2013 roku

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, termin wydawania nowych dowodów osobistych zostaje przesunięty na 1 stycznia 2013 r. Powodem wprowadzenia do obrotu prawnego nowego wzoru dokumentu tożsamości w późniejszym niż pierwotnie zakładano terminie są względy organizacyjne i techniczne dotyczące procedur przygotowawczych i technicznych wydawania nowych dokumentów - m.in. certyfikacja poziomu bezpieczeństwa, oprogramowanie, itp.

Przedłużenie vacatio legis nowej ustawy wynika także z konieczności notyfikowania rozporządzeń wykonawczych do Komisji Europejskiej. Należy dodać, że przesunięcie wejścia w życie ustawy o dowodach osobistych powoduje konieczność zmiany terminu obowiązywania przepisów ustawy o ewidencji ludności. Jej przepisy, zgodnie z projektem, powinny zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

W projekcie ustawy zmienione zostały ponadto przepisy dotyczące okresu ważności związanych z dowodem certyfikatów. Proponuje się, by okres ich ważności rozpoczynał się w dniu ich aktywacji i był nie dłuższy niż okres ważności dowodu osobistego. Zrezygnowano także z tzw. ograniczonej identyfikacji. Wynika to z tego, że obecnie na rynku brakuje standardowych lub powszechnie akceptowanych rozwiązań w tej dziedzinie.

Reklama

Nowy dowód osobisty będzie uwierzytelniał posiadacza w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych oraz przy dostępie do rejestrów publicznych, np. rejestru usług medycznych prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: Rada Ministrów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama