REGULAMIN "Sondaż - Kingston SMS"

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

1. "Sondaż - Kingston SMS", zwany dalej Sondażem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, zwaną dalej INTERIA.PL.

2. Fundatorem nagród jest firma Kingston Technology (reprezentowana przez agencję PRIMUM PR).

3. Sondaż trwa od godziny 00:00:01 dnia 06 czerwca 2008 r. do godziny 23:59:59 dnia 16 czerwca 2008 r.. Sondaż prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Niniejszy Sondaż nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Reklama

5. Nagrodami w Sondażu jest 20 (słownie: dwadzieścia) przenośnych pamięci USB - DataTraveler Vienna,.

6. Uczestnikiem Sondaż może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL, współpracowników INTERIA.PL, PRIMUM PR oraz członków ich rodzin. Sondaż przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era, Play i Plus GSM.

7. W Sondażu samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Sondażu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

Zasady Sondażu

8. Aby oddać swój głos w Sondażu oraz wziąć udział w losowaniu nagród należy wysłać w okresie trwania Sondażu od godziny 00:00:01 dnia 06 czerwca 2008 r. do godziny 23:59:59 dnia 16 czerwca 2008 r SMS -a o określonej treści zgodnie z następującym schematem, SPORT.LITERA ODPOWIEDZI (przykład SPORT.A) pod numer 7152. Koszt SMS: 1 zł netto; (1,22 zł brutto).

9. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 7152 (koszt 1 zł/1,22 zł z VAT). Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwala zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS, nie biorą udziału w Sondażu. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Sondażu tylko jednego uczestnika. Treść każdego SMS -a, wysłanego przez uczestników Sondażu nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź.

10. Po prawidłowym wysłaniu SMS -a i jego przyjęciu w Systemie, System odsyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Sondażu dowolną ilość razy. Uczestnik, który ma zamiar wziąć ponowny udział w Sondażu, wysyła wiadomość SMS o treści określonej w pkt. 8..

12. Sondaże, w tym mające cechy badania opinii publicznej, organizowane przez INTERIA.PL są przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji użytkowników serwisów portalu internetowego.

13. Organizator Sondażu pragnie zasięgnąć opinii użytkowników portalu www.interia.pl między innymi poprzez zbieranie wypowiedzi internautów dotyczących między innymi wyboru najlepszych produktów, najlepszych serwisów internetowych, najlepszych prac, najlepszych bądź najpopularniejszych aktorów, autorów, prezenterów itp., najciekawszych, najbardziej godnych polecenia miejsc wypoczynku itp.

14. Wyniki Sondaży wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez INTERIA.PL na stronach www.interia.pl.

15. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich osób, które prawidłowo wzięły w nim udział tj. zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu udzieliły odpowiedzi oraz przesłały je do Organizatora.

16. Wyłonienie zwycięzców będzie miało miejsce w siedzibie INTERIA.PL nie później niż 14 dni po zakończeniu Sondażu.

17. Wszyscy zwycięzcy Sondażu zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród telefonicznie (rozmowa telefoniczna lub wiadomość SMS), pod numer telefonu komórkowego, z którego zwycięzca dokonał połączenia z numerem sondażowym. Przedstawiciel Organizatora Sondażu wyśle wiadomość SMS -a za pomocą specjalnego programu komputerowego z informacją o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez uczestnika danych, umożliwiających identyfikację uczestnika obejmujących w treści tego maila jego imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 22 czerwca 2008 r. godziny 23:59.59, Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres wskazany w SMS -ie informującym o wygranej (sms@firma.interia.pl)

18. W celu przekazania nagród przez INTERIA.PL, nagrodzeni Uczestnicy powinni podać swoje dane osobowe, o których mowa w pkt. 17 powyżej. Dane te Uczestnik podaje w zakresie niezbędnym dla realizacji właściwej realizacji Sondażu, w tym przekazania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik odmówi podania danych, INTERIA.PL będzie miała prawo odmówić wydania nagrody takiemu Uczestnikowi.

19. W przypadku: braku odpowiedzi na SMS -a w terminie, o którym mowa wyżej, braku potwierdzenia uczestnictwa w Sondażu w terminie, o którym mowa powyżej lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Sondażu lub podania niepełnych danych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w Sondażu, nagrody te przypadają na rzecz INTERIA.PL

20. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

21. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

22. Uczestnik Sondażu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając INTERIA.PL, działającemu w tym zakresie jako organizator, stosowne oświadczenie na piśmie.

23. Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

24. INTERIA.PL zobowiązuje się do wysłania nagród laureatom Sondażu najpóźniej do 31 lipca 2008 r. .

25. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub firmą kurierską przez INTERIA.PL.

26. INTERIA.PL zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub wystąpiły po wskazaniu przez zwycięzcę Sondażu terminu realizacji nagrody.

27. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Sondażu.

28. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

Postanowienia końcowe

29. Brak akceptacji dla regulaminu Sondażu, niespełnienie warunków określonych w Regulaminie powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Sondażu.

30. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS, o której mowa w pkt.8, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

31. Biorąc udział w Sondażu uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Sondażu wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, jeżeli zostanie on Zwycięzcą Sondażu. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Sondażu, w tym wysyłki nagród.

32. Prawo do nagrody głównej może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia INTERIA.PL kwoty należnego podatku

33. Niezapłacenie na wskazany adres podatku, o którym mowa w pkt. 32 w okresie 42 dni od daty wyłonienia zwycięzców jest równoznaczne z rezygnacja przez Zwycięzcę z nagrody.

34. Uczestnicy niniejszego Sondażu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach oferowanych przez Organizatora, a w szczególności zabrania się korzystania z komputera i z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Operatora lub innych Organizatorów i twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

35. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Sondażu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Sondażu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Sondażu.

36. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Sondażu, składającego reklamację.

37. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Sondażu.

38. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

39. INTERIA.PL nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Sondażu z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie. INTERIA.PL nie będzie w szczególności sprawdzała danych wskazanych przez osobę w przesłanej wiadomości email na adres sms@firma.interia.pl. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

40. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

41. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą złocenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy , której przeprowadzany jest Sondaż, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.

42. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

43. INTERIA.PL wystawia dowody księgowe na nagrody sondażowe dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie INTERIA.PL w terminie 7 dni od daty publikacji wyników lub wyłonienia Laureatów Sondażu na stronach internetowych Sondażu.

44. Regulamin Sondażu dostępny jest w siedzibie INTERIA.PL oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: firma | organizator | mowa | sondaże | regulamin | uczestnik | kingston | nagrody

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama