REGULAMIN "SanDisk 2 SMS"

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

1. "SanDisk 2 SMS", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, zwaną dalej INTERIA.PL.

2. Fundatorem nagród jest SanDisk Corporation.

3. Konkurs rozpoczyna się 11 grudnia i trwa do 18 grudnia 2007 r. włącznie. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

5. Nagrodami w Konkursie jest 8 produktów firmy SanDisk:

Reklama

a) 1 (jeden) Memory Stick PRO Duo 1x 2GB Ultra II (przejsc. SD),

b) 1 (jeden) Memory Stick PRO Duo 1x 2 GB (przejsc SD),

c) 1 (jeden) xD 1x 1 GB,

d) 1 (jeden) CompactFlash 1x 4 GB Ultra II,

e) 1 (jeden) CompactFlash 1x 8 GB Extreme III,

f) 1 (jeden) CompactFlash 1x 4 GB Extreme III,

g) 1 (jeden) CompactFlash 1x 2GB Extreme IV,

h) 1 (jeden) CompactFlash 1x 4GB Extreme IV,

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników INTERIA.PL oraz SanDisk oraz członków ich rodzin.

7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

Zasady Konkursu

8. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 11 grudnia i trwa do 18 grudnia 2007 r. włącznie pozostawić swoje zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości SMS o treści SANDISK.XX gdzie XX jest odpowiedzią na zadane pytanie, które brzmi: "W którym roku powstał standard Secure Digital?". Prawidłową odpowiedź należy wysłać na numer 7152 o treści SANDISK.ODPOWIEDŹ (przykład SANDISK.2000 ).

9. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 7152 (koszt 1 zł/1,22 zł z VAT). Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwala zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Konkursu tylko jednego uczestnika.

10. Po prawidłowym wysłaniu SMS -a i jego przyjęciu w Systemie, System odsyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

11. Nagrody otrzymają osoby, które wyślą SMS zgodnie z pkt. 8 i 9 regulaminu, a wysłany przez nich SMS będzie zawierał prawidłową odpowiedź na zadane pytanie i zostanie odnotowany przez system jako:

a) Pierwszy otrzymany po godz. 12.00 w dniu 11 grudnia 2007r otrzyma nagrodę 1 (jeden) Memory Stick PRO Duo 1x 2GB Ultra II (przejsc. SD),

b) Pierwszy otrzymany po godz. 14.50 w dniu 12 grudnia 2007r otrzyma nagrodę 1 (jeden) Memory Stick PRO Duo 1x 2 GB (przejsc SD),

c) Pierwszy otrzymany po godz. 10.35 w dniu 13 grudnia 2007r otrzyma nagrodę 1 (jeden) xD 1x 1 GB,

d) Pierwszy otrzymany po godz. 11.15 w dniu14 grudnia 2007r otrzyma nagrodę 1 (jeden) CompactFlash 1x 4 GB Ultra II,

e) Pierwszy otrzymany po godz. 16.25 w dniu 15 grudnia 2007r otrzyma nagrodę 1 (jeden) CompactFlash 1x 8 GB Extreme III,

f) Pierwszy otrzymany po godz. 13.50 w dniu 16 grudnia 2007r otrzyma nagrodę 1 (jeden) CompactFlash 1x 4 GB Extreme III,

g) Pierwszy otrzymany po godz. 15.25 w dniu 17 grudnia 2007r otrzyma nagrodę 1 (jeden) CompactFlash 1x 2GB Extreme IV,

h) Pierwszy otrzymany po godz. 12.05 w dniu 18 grudnia 2007r otrzyma nagrodę 1 (jeden) CompactFlash 1x 4GB Extreme IV,

12. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się w ciągu czternastu (14) dni roboczych po zakończeniu Konkursu według poniższych zasad::

a) Komputer zawierający listę zgłoszeń według kolejności ich wpływu wskaże 8 zgłoszeń będących kolejno 1 (pierwszym ) zgłoszeniem z listy w poszczególnych dniach trwania konkursu według zasad wskazanych powyżej.

b) Przedstawiciel Organizatora Konkursu wyśle SMS -a za pomocą specjalnego programu komputerowego z informacją o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez uczestnika danych, umożliwiających identyfikację kandydata zawierających w treści maila imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 24 grudnia 2007 r. godziny 23:59.59, Uczestnik przesyła swoje dane na potrzeby odbioru nagrody na adres wskazany w SMS -ie informującym o wygranej (sms@firma.interia.pl)

c) W przypadku braku odpowiedzi na SMS -a w terminie, o którym mowa wyżej, braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie w terminie, o którym mowa powyżej lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu lub podania danych niepełnych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w Konkursie, nagrody te przypadają na rzecz INTERIA.PL

13. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody

14. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

15. Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

16. INTERIA.PL zobowiązuje się do przesłania nagród laureatom konkursu najpóźniej do 29 lutego 2008 r. .

17. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub firmą kurierską przez INTERIA.PL.

18. INTERIA.PL zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub po wskazaniu przez zwycięzcę Konkursu terminu realizacji nagrody.

19. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

20. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

Postanowienia końcowe

21. Brak akceptacji dla regulaminu Konkursu, niespełnienie warunków określonych w Regulaminie powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

22. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, jeżeli zostanie on Zwycięzcą Konkursu. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

23. INTERIA.PL nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie. INTERIA.PL nie będzie w szczególności sprawdzała danych wskazanych przez osobę w przesłanej wiadomości email na adres sms@firma.interia.pl. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

24. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

25. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy , której przeprowadzany jest konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.

26. Prawo do nagrody głównej może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia INTERIA.PL kwoty należnego podatku.

27. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

28. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

29. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

30. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

31. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

32. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie INTERIA.PL.

33. INTERIA.PL wystawia dowody księgowe na nagrody konkursowe dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie INTERIA.PL w terminie 7 dni od daty publikacji wyników lub wyłonienia zwycięzców Konkursu na stronach internetowych Konkursu.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy