Zmiany w ustawie ograniczą handel ludźmi

Handel ludźmi jest karalny, a ten kto dopuszcza się handlu ludźmi podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 - tak do tej pory brzmiała ustawa. Jakie wprowadzono zmiany?

8 września 2010 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca definicję handlu ludźmi, której wcześniej w kodeksie nie było.

- Zmiana ta jest niezwykle istotna - zaczyna Iwona Nowak z Centrum Pomocy Prawnej im. Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć. - Wcześniej do określenia pojęcia handlu ludźmi używano definicji zawartej w Protokole o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi z 2000 r. W polskim kodeksie karnym nie istniała definicja handlu, co nastręczało trudności z zakwalifikowaniem danego czynu jako handel ludźmi i ewentualnym skazaniem sprawcy. Istniał wprawdzie w kodeksie karnym art. 253 (obecnie uchylony), który stanowił, iż kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, ale nie było definicji handlu - tłumaczy.

Reklama

- Definicja handlu ludźmi wprowadzona 8 września 2010 r. poprzez zwrot "w szczególności" nie zawiera zamkniętego katalogu celów, do których wykorzystywane są osoby - dodaje Nowak. - Ponadto wprowadzono definicję niewolnictwa, zgodnie z którą jako niewolnictwo rozumie się stan zależności, w którym człowiek jest traktowany jako przedmiot własności.

Jak brzmi ustawa?

Zgodnie z art. 115 § 22 ustawy z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks Karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego handlem ludźmi jest: werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

1) przemocy lub groźby bezprawnej

2) uprowadzenia

3) podstępu

4) wprowadzenie w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania

5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności

6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inna osobą

- w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w punktach 1-6.

Handel ludźmi jest karalny, a ten kto dopuszcza się handlu ludźmi podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Karalne również są przygotowania do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi (osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Materiały udostępnione przez Centrum Pomocy Prawnej.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: kodeks | handel
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy