Konkurs - marsjańskie gadżety czekają na Ciebie!

Obiecaliśmy Wam nowe konkursy, więc przed Wami jeden z nich! Z okazji premiery serii "MARS", która będzie miała miejsce 13 listopada o godzinie 21:30 na kanale National Geographic, przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać lampki do laptopa w kształcie astronauty...

Obiecaliśmy Wam nowe konkursy, więc przed Wami jeden z nich! Z okazji premiery serii "MARS", która będzie miała miejsce 13 listopada o godzinie 21:30 na kanale National Geographic, przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać lampki do laptopa w kształcie astronauty...

Obiecaliśmy Wam nowe konkursy, więc przed Wami jeden z nich! Z okazji premiery serii "MARS", która będzie miała miejsce 13 listopada o godzinie 21:30 na kanale National Geographic, przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać lampki do laptopa w kształcie astronauty oraz pendrive’y.

Musicie odpowiedzieć tylko na proste pytanie: Jak nazywa się najnowszy łazik NASA, który wylądował na Marsie?

Uwaga! Pięć pierwszych osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie, wygra pendrive’y oraz lampki do laptopa w kształcie astronauty. Swoje odpowiedzi przesyłajcie do nas za pośrednictwem messengera na naszym profilu facebook'owym: https://facebook.com/GeekWeek. Do dzieła i powodzenia!

Reklama


REGULAMIN KONKURSU SERWISU GEEKWEEK NA SERWISIE FACEBOOK 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) przeprowadzanego pod adresem (dalej „Strona Konkursowa”) Netshare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000277904 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 115 000,00 zł, o nr identyfikacji podatkowej NIP: 7010063804, REGON: 140904078, (dalej „Organizator”), a niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2.    Fundatorem nagród jest Organizator.

3.    Konkurs związany jest z premierą serii „MARS” na kanale National Geographic.

4.    Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie drogą mailową na adres: ., które brzmi: Jak nazywa się najnowszy łazik NASA, który wylądował na Marsie?

5.    Uczestnikami Konkursu są wszyscy, którzy poprzez stronę serwisu Facebook odpowiedzą na pytanie konkursowe.

6.    Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również stwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.


ZASADY KONKURSU

 

1.      Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi serwisu Facebooku.

2.      Organizator posiada wszelkie niezbędne prawa uprawniające go do organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

3.      Konkurs trwa od 07.11.2016 do 21.11.2016 włącznie. Aby zgłosić się do Konkursu oraz wziąć w nim udział należy:

-        posiadać konto w serwisie Facebook;

-        podać Organizatorowi imię i nazwisko oraz adres e-mailowy,

-        przesłać Organizatorowi, za pomocą serwisu Facebook odpowiedź na pytanie konkursowe, najpóźniej do godziny 24:00 w dniu 21.11.2016 roku.

4.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.

5.      Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

6.      Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub innych praw.

7.      Organizator zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w poprawnym działaniu Strony Konkursowej, które wynikną z niezależnych od niego przyczyn, (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich, w tym zwłaszcza operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców energii elektrycznej), a także związanych z niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi.


NAGRODY

 

1.      Zwycięzcami Konkursu są osoby, które jako pierwsze udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

2.      Nagrodą w Konkursie jest lampka USB i pendrive, którą otrzyma pięć pierwszych osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi.

3.      Organizator ogłosi wyniki konkursu, w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu w serwisie Facebook na Stronie Konkursowej.

4.      Informacje o nagrodach dostępne będą na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Regulamin dostępny będzie na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.

2.        Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

3.        Fakt wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagrody. Poza wyżej wskazanymi przypadkami dane osobowe uczestników Konkursu mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do wspomnianych danych na podstawie właściwych przepisów prawa. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika w Konkursie głosowaniu.

4.        Podanie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

5.        Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Konkursu.

6.        Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

7.        Reklamację rozpatruje Organizator. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora: Netshare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000277904 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 115 000,00 zł, o nr identyfikacji podatkowej NIP: 7010063804, REGON: 140904078, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zwycięzców Konkursu.

8.        Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Uczestnikiem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające jak również wskazanie czego domaga się Uczestnik.

9.        Netshare Spółka ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej chyba że Użytkownik zaznaczył w reklamacji inny sposób powiadomienia.

10.    Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym.

11.    Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych (np. regulaminy, statuty).

Geekweek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy